Agregat wody lodowej Carrier

Agre­gat wody lodowej- Chiller Car­ri­er 140 kW

ChillerTech Wik­tor Apta­cy posi­a­da w swej ofer­cie agre­gat wody lodowej inaczej Chiller Car­ri­er 140 kW. Nasze urządze­nie zostało przez Nasz wyk­wal­i­fikowany ser­wis wy-ser­wisowane i napraw­ione. Urządze­nie gotowe do naty­ch­mi­as­towej pra­cy u klien­ta.

Czynności serwisowe chiller Carrier 140 kW

 • Wyko­rzys­tanie wody o temp. 70 stop­ni Cel­sjusza w celu umy­cia skraplacza, a także kon­strukcji urządzenia.
 • Odzyskanie, zmagazynowanie, a także oczyszcze­nie fre­onu z układu fre­onowego.
 • Pró­ba szczel­noś­ci z wyko­rzys­taniem Azo­tu Tech­nicznego- wynik pozy­ty­wny chiller szczel­ny.
 • Wymie­nil­iśmy brud­ny fil­tr na nowy, a także wykon­al­iśmy dłu­gotr­wałą próżnię w układzie fre­onowym.
 • Napełnil­iśmy agre­gat wody lodowej nowym czyn­nikiem chłod­niczym.
 • Wykon­al­iśmy szczegółowe pomi­ary elek­tryczne sprężarek, oraz wenty­la­torów chillera.
 • W wenty­la­torach urządzenia wymie­nil­iśmy łożys­ka na nowe dla cich­szej, a także lep­szej pra­cy urządzenia.
 • Wyk­wal­i­fikowany Ser­wis ChillerTech Wik­tor Apta­cy wnikli­wie przyglą­dał się pra­cy urządze­nie. Chiller pracu­je równomiernie, oraz szy­bko dochodzi do żądanej tem­per­atu­ry. Sprężar­ki jak również wenty­la­to­ry nie hała­su­ją.

Dane Techniczne Agregat wody lodowej Carrier

 1. Mar­ka: Car­ri­er- urządzenia tego pro­du­cen­ta przy reg­u­larnym i odpowied­nio dobranym ser­wisie jest beza­waryjne, a także dzi­ała przez bard­zo dłu­gi czasAgregat wody lodowej Carrier 140 kW
 2. Numer Seryjny: M2012350665
 3. Mod­el: 30RBSY140-0012-PE-
 4. Data pro­dukcji: 26/10/2012
 5. Czyn­nik chłod­niczy: 410a
 6. Max natęże­nie: 118.10 A
 7. Max napię­cie: 65.40 kW
 8. Masa całkowi­ta urządzenia: 956 Kg
 9. Moc chłod­nicza urządzenia: 140 kW

ChillerTech Wik­tor Apta­cy wraz z Fir­ma współpracu­jącą z Nami SKiC Robert Apta­cy pełnią usługę skupu, kom­plek­sowej regen­er­acji, sprzedaży, a także wyna­j­mu agre­gatów wody lodowej, oraz dry cool­er. Współpracu­je­my z więk­szy­mi i mniejszy­mi importera­mi urządzeń chłod­niczych przez co posi­adamy dostęp do chillerów dowol­nej mocy chłod­niczej, oraz dowol­nego pro­du­cen­ta.

Uwaga:

Wszys­tkie sprzedane urządzenia są objęte roczną gwarancją, lecz pod kilko­ma warunk­a­mi:

 1. Chiller, bądź inne urządze­nie musi zostać włąc­zone w układ wody lodowej zgod­nie z naszy­mi wyty­czny­mi.
 2. Rozruch urządza­nia przeprowadza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­gatów Wody Lodowej
 3. Urządze­nie przed sprzedażą zostanie zaplom­bowane – zer­wanie plomb jest równoz­naczne z utratą gwarancji
 4. Gwaranc­ja na urządze­nie nie obe­j­mu­je:
 • Szczel­noś­ci układu fre­onowego.
 • Spowodowanych spad­kiem lub skoków napię­cia uszkodzeń
 • Uszkodzeń Mechan­icznych urządzenia od Naszej Firmy
 • Wynika­ją­cych z niewłaś­ci­wie stosowanych – wyko­rzysty­wanych urządzeń uszkodzeń
 1. Gwaranc­ja traci ważność w przy­pad­ku:
 • Ingerencji osób trze­ci­ch w pracę układu Naszego urządzenia.
 • Zer­wa­nia które­jkol­wiek plom­by firmy SKiC Robert Apta­cy lub ChillerTech Wik­tor Apta­cy.
 • Braku wyko­na­nia co półrocznego odpłat­nego ser­wisu.
 • Zmi­ana nastaw sterown­i­ka, pre­sostatów itd… bez wiedzy Naszej Firmy

Chiller Car­ri­er 140 kW jest sprawny, a także gotowy do naty­ch­mi­as­towej pra­cy u klien­ta.

Zobacz jak wiele możesz zyskać wybierając ChillerTech Wiktor Aptacy