Chiller ClimaVeneta 4,7 kW

Chiller Cli­maVene­ta 4,7 kW

Prag­niemy zaofer­ować Państ­wu Chiller renomowanej firmy Cli­maVene­ta o mocy chłod­niczej 4,7 kW. Nasz wyk­wal­i­fikowany ser­wis przed sprzedażą wy-ser­wisował i napraw­ił agre­gat wody lodowej.

Fir­ma ser­wisu­ją­ca urządze­nie uzu­pełniła Chiller mokrym fre­onem. Z całą pewnoś­cią fre­on z innego mokrego urządzenia, sprężar­ka zostawała wyłączana przez właś­ci­wie dzi­ała­jącą automatykę i sterowanie. Szczęś­ciem było nie uszkodzenia sprężar­ki która jest dostęp­na, lecz czas oczeki­wa­nia to jakieś 3–4 tygod­nie.

Dokonane czynności Chiller ClimaVeneta 4,7 kW:Chiller ClimaVeneta 4,7 kW

 • Wymie­nil­iśmy filtr/osuszacz który ma zadanie wych­wycić brud w insta­lacji fre­onowej
 • Wykon­al­iśmy dłu­gotr­wałą próżnię w układzie fre­onowym
 • W między­cza­sie umyliśmy skraplacz urządzenia, oraz jego kon­strukcję
 • Odkamie­nil­iśmy wymi­en­nik pły­towy, pojem­nik w zbior­czy, a także pom­pę obiegową.
 • Wszys­tkie miejs­ca korozji zostały naj­dokład­niej jak potrafimy oczyszc­zone i poma­lowane far­bą chlorokauczukową.
 • Układ fre­onowy został wypełniony nowym czyn­nikiem chłod­niczym Retro­fit z R22, nato­mi­ast zawór rozprężny został skali­browany pod nowy czyn­nik.
 • Zre­se­towal­iśmy liczni­ki pra­cy pomp i sprężarek, a także usunęliśmy masę błędów

W chwili obec­nej agre­gat wody lodowej pracu­je poprawnie sprężar­ka pracu­je równo i szy­bko osią­ga żądaną tem­per­aturę.

Cena urządzenia to 9 000 zł netto + VAt 23%

Uwaga:

Na wszys­tkie sprzedawane przez Nas urządzenia udzielamy roczną gwarancję jed­nak pod kilko­ma warunk­a­mi:

 1. Urządze­nie musi zostać włąc­zone w układ wody lodowej zgod­nie z naszy­mi wyty­czny­mi.
 2. Rozruch urządza­nia przeprowadza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy – Ser­wis Agre­gatów Wody Lodowej
 3. Urządze­nie przed sprzedażą zostanie zaplom­bowane – zer­wanie plomb jest równoz­naczne z utratą gwarancji
 4. Gwaranc­ja nie obe­j­mu­je:
 • Szczel­noś­ci układu fre­onowego.
 • Uszkodzeń spowodowanych spad­kiem lub skoków napię­cia.
 • Mechan­icznych Uszkodzeń urządzenia.
 • Uszkodzeń wynika­ją­cych z niewłaś­ci­wie stosowanych – wyko­rzysty­wanych urządzeń
 1. Gwaranc­ja traci ważność w przy­pad­ku:
 • Ingerencji osób trze­ci­ch w pracę układu Naszego urządzenia.
 • Zer­wa­nia które­jkol­wiek plom­by firmy SKiC Robert Apta­cy lub fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy.
 • Braku wyko­na­nia co półrocznych odpłat­nych przeglądów ser­wisowych.
 • Zmi­ana nastaw sterown­i­ka, pre­sostatów itd …