Chiller Serwis Naprawa

Chiller Ser­wis Naprawa

ChillerTech Wik­tor Apta­cy Auto­ry­zowany ser­wis kli­matyza­cji i chłod­nict­wa. Świad­czy usłu­gi w zakre­sie napraw, ser­wisu jak również mod­ern­iza­cji agre­gatów wody lodowej. Napraw­iamy, mod­ern­izu­je­my, sprzeda­je­my i instalu­je­my agre­gaty wody lodowej o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Budu­je­my i uruchami­amy insta­lac­je wody lodowej do chłodzenia maszyn, urządzeń i kli­matyza­cji.Chiller Serwis

Chiller serwis – zakres oferowanych usług

 1. ChillerTech Wik­tor Apta­cy wykonu­je okre­sowe przeglądy tech­niczne prze­mysłowych agre­gatów wody lodowej Chiller, agre­gatów chłod­niczych, chłod­nic wod­nych drycool­er, wież chłod­niczych.
 2. Naprawy doraźne wyt­wor­nic wody lodowej i sys­temów chłodzenia z nimi sprzęg­nię­tych. Wymieni­amy sprężar­ki chłod­nicze, wymi­en­ni­ki ciepła, wenty­la­to­ry skraplaczy, napraw­iamy i mod­ern­izu­je­my ele­men­ty automaty­ki i sterowa­nia. Szukamy i usuwamy nieszczel­noś­ci układów.
 3. Ofer­u­je­my pełen ser­wis agre­gatów wody lodowej, sys­temów ciepła tech­no­log­icznego dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej.
 4. Pro­jek­tu­je­my i budu­je­my sys­te­my chłodzenia maszyn i urządzeń, mod­ern­izu­je­my ist­niejące sys­te­my. Wdrażamy nowe rozwiąza­nia zapew­ni­a­jąc oczeki­wany skutek przy widocznej oszczęd­noś­ci energii elek­trycznej.

Serwis agregatu wody lodowej Chiller – zakres czynności

 • Przed przys­tąpi­e­niem do ser­wisu chiller urządze­nie jest kon­trolowane wiz­ual­nie. Szukamy tłustych plam, które pod­powiada­ją nam gdzie ucieka fre­on, szukamy luźnych i drga­ją­cych ele­men­tów, oraz je dokrę­camy lub trwale przytwierdza­my do kon­strukcji maszyny.
 • Kole­jnym krok­iem jest bard­zo dokładne mycie skraplaczy i całego chiller.
 • W przy­pad­ku, gdy chiller wyposażony jest w wymi­en­nik płaszc­zowo-rurowy oczyszcza­my komorę zbiorni­ka i myje­my wężown­ice z kamienia, ole­ju i innych zabrudzeń.
 • Jeśli agre­gat wody lodowej jako parown­ik wyko­rzys­tu­je wymi­en­nik pły­towy kon­trolu­je­my przepływ i ciśnie­nie na jego wejś­ciu i wyjś­ciu na tej pod­staw­ie wiemy czy parown­ik jest czysty. W przy­pad­ku zatka­nia wymi­en­ni­ka musimy go umyć. Czy­taj więcej w artykule Czyszcze­nie wymi­en­ników ciepła.
 • Kon­tro­la iloś­ci czyn­ni­ka chłod­niczego jego zak­waszenia. Kon­tro­la drożnoś­ci fil­tra odkwasza­cza w przy­pad­ku, gdy jest przytkany wymieni­amy jego wsad na nowy oczy­wiś­cie z funkcją odkwasza­nia.
 • Bard­zo ważny w agre­gat­ach wody lodowej jest przepływ chłod­zonego medi­um, dlat­ego też bard­zo poważnie kon­trolu­je­my pom­pę obiegową mierzymy jej wyda­jność i ciśnie­nie. Zawsze kon­trolu­je­my i czyścimy fil­tr wody umiejs­cowiony przed wymi­en­nikiem ciepła oraz ele­men­ty zabez­piecza­jące takie jak flow switch czy czu­jnik różni­cy ciśnień.
 • Pomi­ary elek­tryczne sprężarek, wenty­la­torów, pomp, oraz peł­na kon­tro­la automaty­ki, a przede wszys­tkim kon­troli i sterowa­nia.
 • Sporządze­nie pro­tokołu prac, w którym zawarta jest cała wiedza o urządze­niu, nasze spostrzeże­nia i uwa­gi, a także zagroże­nia i czyn­noś­ci, które należy wykon­ać poza ser­wisem.

Chiller Serwis — Przegląd zerowy

W przy­pad­ku wezwa­nia nas do awarii zawsze wykony­wany jest przegląd zerowy przyrów­nać go moż­na do eksper­tyzy. W skład tej usłu­gi wchodzi:

 • Wiz­ual­na kon­tro­la urządzenia w poszuki­wa­niu wycieków fre­onu, przede wszys­tkim luźnych podze­społów i innych  ele­men­tów.
 • Kon­tro­la zabrudzenia skraplacza i parown­i­ka.
 • Dokonu­je­my pomi­ary ciśnienia czyn­ni­ka chłod­niczego w insta­lacji pomi­ar staty­czny, oraz pomi­ary ciśnienia przy załąc­zonym chillerze.
 • Odkręce­nie i wyczyszcze­nie fil­tra wody lodowej, kon­tro­la przepły­wu medi­um przez wymi­en­nik.
 • Pomi­ary elek­tryczne sprężarek, pomp, wenty­la­torów i innych podze­społów elek­trycznych sys­te­mu chłodzenia.
 • Sporządze­nie pro­tokołu z przeglą­du zerowego. Podob­nie jak w wari­an­cie ser­wisu chiller nasz pro­tokół zaw­iera całą wiedzę o urządze­niu. Nasze spostrzeże­nia i uwa­gi, a także zagroże­nia i czyn­noś­ci, które należy wykon­ać by urządze­nie pra­cow­ało poprawnie.

Naprawa chiller — ChillerTech Wiktor Aptacy

Po doko­na­niu przeglą­du zerowego może­my przys­tąpić do usuwa­nia awarii wiemy, co jest uszkod­zone i jakie czyn­noś­ci są niezbędne do przy­wróce­nia sprawnoś­ci urządzenia. Każ­da naprawa jest inna, więc nie chce­my się skupić na poje­dynczą awar­ią. Chiller Ser­wis Naprawa,  Ser­wis chiller, ser­wis agre­gatów wody lodowej

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie serwisu i naprawy chiller