Chiller używany

Chiller używany

Sprzedaż uży­wanych agre­gatów wody lodowej na zamówie­nie pod indy­wid­u­alne zamówie­nie klien­ta. Nasza wiedza zdobyte doświad­cze­nie oraz rozbu­dowany park maszynowy poza­wala nam zaofer­ować Państ­wu wyt­wor­nice wody lodowej pod określone potrze­by. Jesteśmy w stanie w sto­sunkowo krótkim cza­sie dostar­czyć pod zamówie­nie konkretne urządze­nie. Są to urządzenia uży­wane po gen­er­al­nym remon­cie z gwarancją rozru­chową oczy­wiś­cie pod warunk­iem insta­lacji urządzenia przez Nasz SERWIS /nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za uster­ki pow­stałe w wyniku niewłaś­ci­wie zain­stalowanego sprzę­tu oraz z błędów innego serwisu/. Chiller jak i chillery uży­wany są bard­zo dobrą alter­naty­wą dla firm które posi­ada­ją ogranic­zony i niezbyt wyso­ki budżet na chiller także zwany agre­gatem wody lodowej. W swej ofer­cie posi­adamy agre­gaty wody lodowej takich pro­du­cen­tów jak: Trane, Car­ri­er, Dan­foss, Bitzer, Blue Box, York, Clivet, Air­well itd. Na życze­nie klien­ta jesteśmy w stanie zapewnić nowy chiller z gwarancją, lecz cena jest znacznie więk­sza, niż koszt uży­wanego urządzenia.

Chiller używanyChiller używany z gwarancją

Po zapoz­na­niu się z zapotrze­bowaniem klien­ta po wnikli­wym przeanal­i­zowa­niu tem­atu do czego ma służyć urządze­nie bądź kom­plet­na insta­lac­ja chłod­nicza, najlepiej po wiz­ji lokalnej w zakładzie bądź na obiek­cie. Dobierze­my urządzenia, doradz­imy jak w najbardziej opty­mal­ny sposób zop­ty­mal­i­zować układ jakie czyn­noś­ci należy wykon­ać w celu zabez­pieczenia urządzeń. Jeśli posi­ada­cie Państ­wo już włas­ny chiller + insta­lac­je wody lodowej lecz jest ona dla Państ­wa niewystar­cza­ją­ca odkupimy go w rozsąd­nej cenie.

Dostarczamy używane agregaty wody lodowej

  1. Chiller uży­wany o dowol­nej mocy i wyda­jnoś­ci chłod­niczej.
  2. Chillery o para­metrze pra­cy od tem­per­atur minu­sowych na przykład na potrze­by lodowisk, wyt­wor­nic lodu, tuneli szokowych itp…, do tem­per­atur dodat­nich w zakre­sie + 2 stop­nie Cel­sjusza po + 24 stop­nie Cel­sjusza.
  3. Wyt­wor­nice wody lodowej do chłodzenia różnego rodza­ju cieczy — woda, piwo, sok, mleko a nawet olej czy też mleczko chłod­nicze służące do chłodzenia maszyn.
  4. Może­my dostar­czyć chillery chłod­zone powi­etrzem bądź chilery chłod­zone wodą w przy­pad­ku, gdy klient nie posi­a­da miejs­ca na zewnątrz budynku chiller chłod­zony wodą
  5. Jesteśmy w stanie dostar­czyć Państ­wu urządzenia o różnych gabary­tach – wpa­su­je­my urządze­nie w przestrzeń, którą Państ­wo dys­ponu­ją.
  6. Budu­je­my insta­lac­je doprowadzenia wody lodowej do poszczegól­nych maszyn. Wpinamy nasze agre­gaty czy też układ z dodatkową chłod­nicą czy też zbiornikiem w zbior­czym do ist­niejącej insta­lacji.
  7. Mod­ern­izu­je­my ist­niejące układy chło­du tech­no­log­icznego wraz z niezbęd­ny­mi prz­eróbka­mi automaty­ki steru­ją­co kon­trol­nej.
  8. Sprzeda­je­my i mon­tu­je­my kom­pletne układy chiler lub chillery + dry cool­er + zbiornik w zbior­czy + insta­lac­ja wody lodowej.

 Naszym klien­tom zapew­ni­amy pełen ser­wis stały jak i doraźne przeglądy tech­niczne, wpis co CRO, naszym zasięgiem obe­j­mu­je­my cały kraj. Współpracu­je­my z Fir­mą która posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie na rynku chłod­nict­wa SKiC Robert Apta­cy.

Zaprasza­my Państ­wa do korzys­ta­nia z naszych usług gwaran­tu­jąc solid­ność naszych usług od początku do koń­ca.

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.