Chłodzenie form wtryskowych

Chłodze­nie form wtryskowych

Fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy została wezwana do naprawy i ser­wisu agre­gatu wody lodowej MTA CY051. Naszym zadaniem również była kom­plek­sowa mod­ern­iza­c­ja układu- Chłodze­nie form wtryskowych.

Badanie techniczne oraz ekspertyza układu chłodzenia form wtryskowych

 • Już po wstęp­nej diag­nos­tyce okaza­ło się, że układ został zapro­jek­towany i wyko­nany niepoprawnie. W insta­lacji zas­tosowano rury o źle dobranej śred­ni­cy, a także niewystar­cza­jącej odpornoś­ci na wysok­ie tem­per­atu­ry. Uży­ty mate­ri­ał, z którego zostały wyko­nane rur­ki to PCV z rekomen­dowaną tem­per­aturą pra­cy do 45 stop­ni Cel­sjusza
 • Nie zas­tosowano odd­ziel­nych układów w obiegu wody lodowej, a także nie zamon­towano zasob­ni­ka buforowego, pompy wody co przy­czy­nia się do wal­ki dwóch pomp
 • Całe chłodze­nie form wtryskowych wraz z agre­gata­mi wody lodowej MTA moc­no zabrud­zone – odłożone znaczne iloś­ci rdzy. Ogranic­zona cyrku­lac­ja medi­um powodu­je przem­rażanie Sprężarek. Po około kwad­ran­sie na sterown­iku urządzenia ukazu­je się komu­nikat związany z błę­dem przepły­wu
 • Nieszczel­ność insta­lacji wody lodowej. Po stron­ie ssącej układ się zapowi­etrza
 • Rotame­try (przepły­womierze pły­wakowe) nieczytelne, a niek­tóre niesprawne
 • Skraplacze chillerów moc­no zanieczyszc­zone co ma bezpośred­ni wpływ na spadek wyda­jnoś­ci chłodzenia
 • Nie zas­tosowanie odpowi­etrzników na insta­lacji wody lodowej

Film ukazu­ją­cy przepły­womierze, oraz chłodze­nie form wtryskowych

Naprawa oraz serwis systemu chłodzenia form wtryskowych

Układ chłodze­nie wewnątrz zabrud­zony rdzą i bru­dem. Przy­czyną mogło być nie stosowanie glikolu roz­cieńc­zonego z wodą, lecz przy­czyną było nie wymieni­an­ie wody z insta­lacji wody lodowej. Bard­zo ważną rolę pełnią także fil­try na insta­lacji wody lodowej, lecz w tej insta­lacji ich nie ma. Fir­ma budu­ją­ca sys­tem nie pomyślała o tym że brud­na woda może skutkować uszkodze­niem wymi­en­ni­ka. Ze wzglę­du na nie stosowanie glikolu w układzie chłodzenia w insta­lacji zaczęły się osadzać duże pokłady rdzy i brudu.  Wynikiem czego zostały zapchane wymi­en­ni­ki ciepła, a przepły­womierze nie są czytelne.

 • Na początku roz­mon­towal­iśmy roz­gałęźni­ki wody w każdej z wtryskarek aby je grun­town­ie wyczyś­cić z zale­ga­jącej rdzy — umyliśmy je sto­su­jąc spec­jal­ny środek chemiczny
 • Dokon­al­iśmy wymi­any uszkod­zonych rurek rotametrów oraz uszczelek rozdzielaczy
 • Sprężonym powi­etrzem usunęliśmy zale­ga­jące cząst­ki rdzy z form wtryskowych jak również z wymi­en­ników płaszc­zowo — rurowych, schładza­ją­cych olej
 • Zastąpil­iśmy nowy­mi stare zde­for­mowane ksz­tałt­ki — wskutek dzi­ała­nia wyso­kich tem­per­atur mate­ri­ał moc­no się odksz­tał­cił
 • Zamon­towal­iśmy odpowi­etrznik w insta­lacji chłodzenia
 • Umyliśmy wymi­en­ni­ki agre­gatów lodowych oraz cały mod­uł chłodzenia maszyn spec­jal­nym preparatem odrdzewia­ją­cym
 • Prze­myliśmy układ płukanką chemiczną, a następ­nie dokład­nie wypłukaliśmy go wodą 
Chłodzenie form wtryskowych

Aby zapewnić efek­ty­wne i praw­idłowe chłodze­nie wtryskar­ki, należy pamię­tać, że pro­ces ten wyma­ga nieustan­nej i nieza­kłó­conej cyrku­lacji czyn­ni­ka chłod­niczego o dosyć niskiej tem­per­aturze, która w zależnoś­ci od potrzeb oscy­lu­je w przedziale od 6 oC do 15 oC. W obiegu chłodzenia układów hydraulicznych tem­per­atu­ra waha się w zakre­sie 25 oC — 32 oC. Nato­mi­ast różni­ca ciśnienia na chłod­ni­cy (wejś­cie i wyjś­cie) powin­na być rów­na wartoś­ci 2,5 Bar.

W regen­erowanym przez fir­mę ChillerTech Wik­tor Apta­cy, oraz SKiC Robert Apta­cy mech­a­nizmie ze wzglę­du na błędy na etapie jego pro­jek­towa­nia i real­iza­cji, układ chłodzenia gwaran­tu­je przepływ medi­um o tem­per­aturze pomiędzy 12 oC a 14 oC. Z kolei wartość ciśnienia wody wynosi 2,5 Bar. Śred­ni­ca węża to ¾ Cala co nie jest nieste­ty gwaran­tem skutecznego chłodzenia urządzenia.

Wynik naprawy systemu instalacji chłodzenia form wtryskowych

Mimo tego, że układ po naszej inter­wencji zaczął pra­cow­ać lep­iej i efek­ty­wniej to w dal­szym ciągu ist­nieje konieczność kole­jnej prze­bu­dowy jak również sys­tem­aty­cznego ser­wisowa­nia.

Zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z usług firmy ChillerTech Wiktor Aptacy w zakresie naprawy i serwisu agregatów wody lodowej. Remontujemy i serwisujemy agregaty wody lodowej dowolnego producenta.

Chłodzenie form wtryskowych ChillerTech Wiktor Aptacy