Chłodzenie hal przemysłowych

Kli­matyza­c­ja Prze­mysłowa — chłodze­nie hal prze­mysłowych, mag­a­zynów i obiek­tów wielkopowierzch­niowych.

W dzisiejszych cza­sach tem­per­atu­ra powi­etrza jest coraz wyższa, co znacznie utrud­nia pracę ludzi, maszyn a także urządzeń. Polscy przed­siębior­cy ze względów eko­nom­icznych coraz częś­ciej budu­ją dużo więk­sze i wyższe obiek­ty prze­mysłowe. Pow­sta­ją wielko­gabary­towe hale wyko­rzysty­wane do celów pro­duk­cyjnych, mag­a­zynowa­nia, a nawet przetwórst­wa.  Nieste­ty więk­szość hal nie posi­a­da wenty­lacji mechan­icznej, a także brak w niej chłodzenia czy kli­matyza­cji. 

Klimatyzacja przemysłowa

ChillerTech Wik­tor Apta­cy pro­jek­tu­je, budu­je, a także mod­ern­izu­je sys­te­my kli­matyza­cji prze­mysłowej.  Ofer­u­je­my urządzenia i gotowe sys­te­my:

 • kli­matyza­cji kanałowej wyko­rzys­tu­jącej świeże powi­etrze pozyski­wane z cen­trali wenty­la­cyjnej czy dowol­nego sys­te­mu naw­iewu
 • kli­matyza­cji wewnętrznej do chłodzenia powi­etrza wywnętrz hali bez udzi­ału świeżego powi­etrza
 • ofer­u­je­my sys­te­my kli­matyza­cji biur i sklepów wielko­gabary­towych na wodzie lodowej z uży­ciem Kli­makon­wek­to­ry (Fan-coil)
 • budu­je­my i ser­wisu­je­my sys­te­my kli­matyza­cji dużych ser­werowni, bib­liote­ki i pomieszczeń spec­jal­isty­cznych

Klimatyzacja przemysłowa, a korona-wirus

Klimatyzacja przemysłowa a koronawirus

W budowanych czy mod­ern­i­zowanych sys­temach kli­matyza­cji nie tylko sku­pi­amy się na chłodze­niu, Naszym celem jest

 • obniże­nie tem­per­atu­ry oczyszcze­nie powi­etrza
 • sta­bi­liza­c­ja określonej wilgo­t­noś­ci
 • oczyszczanie powi­etrza uwa­ga na koron­awirus i inne niegez­pieczeńst­wa itd…

W celu wal­ki z dziś bard­zo groźnym dziś KORONAWIRUSEM a i inny­mi choroba­mi przenos­zony­mi metodą kro­pelkową czy też chorób przenos­zonych powi­etrzem, Budu­je­my sys­te­my tłoczenia czys­tego i schłod­zonego powi­etrza. Ze wzglę­du na zas­tosowanie odpowied­nich lamp UV, fil­trów hepa a także wenty­la­torów wymusza­ją­cych budu­je­my szafy lub komory ssące. Rozwiązanie to jed­nak ma sens w przy­pad­ku chłodzenia powi­etrza wewnątrz bez udzi­ału powi­etrza z dworu.

Chłodzenie hal przemysłowych

To nie tylko tem­per­atu­ra kom­for­tu czyli  około 21 stop­ni Cel­sjusza,  niejed­nokrot­nie chłodz­imy obiek­ty wyko­rzysty­wane do przetwórst­wa. Chłodz­imy hale przeładunkowe towarów już zmrożonych itd… Wszędzie tam zlece­nio­daw­ca jest tem­per­atu­ra o znacznie niższym para­metrze 6 stop­ni Cel­sjusza, a nawet 2 i 0 stop­ni Cel­sjusza. Dzię­ki odpowied­nio dobranym wyt­wor­ni­com wody lodowej, odpowied­nio dobrane­mu medi­um — wody lodowej, odpowied­niej budowie jesteśmy w stanie sprostać najśmiel­szym oczeki­wan­iom. Dys­ponu­je­my uży­wany­mi chillera­mi, dry col­era­mi o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej, pracu­ją­cy­mi z dowol­nym wymi­en­nikiem tym samym na dowolne medi­um.

Chłodzenie hal przemysłowych

ChillerTech Wiktor Aptacy

Spec­jal­izu­je się w ser­wisowa­niu, napraw­ie, budowie, oraz mod­ern­iza­cji sys­temów chodzenia,projekcie, budowie i mod­ern­iza­cji insta­lacji wody  lodowej.

Już od kilku lat pro­jek­tu­je­my i wdrażamy w życie insta­lac­je:

 • do chodzenia dowol­nego medi­um / piwo, woda z alko­holem, mleko, …
 • chodz­imy maszyny i obra­bi­ar­ki w proce­sach prze­mysłowych
 • schładza­my różnego rodza­je maszyn do odparowywa­nia sub­stancji chemicznych, prze­mysłowe desty­lar­ki
 • budu­je­my sys­te­my i insta­lac­je kli­matyza­cji prze­mysłowej na wodzie lodowej
 • chodz­imy dzi­ki niskiej i bard­zo niskiej tem­per­aturze wody lodowej – lodowiska, komory mron­icze itd…

 

Chillery do chłodzenia obiek­ty­wów prze­mysłowych