Chłodzenie maszyny SIMA

Chłodze­nie maszyny Sima ChillerTech Wik­tor Apta­cy została popros­zona o ser­wis i naprawę sys­te­mu chłodzenia maszyny do pro­dukcji sznur­ka z folii. W sierp­niu 2019 wraz z fir­mą SKiC Robert Apta­cy budowal­iśmy ten sys­tem chłodzenia, a konkret­nie chłodze­nie maszyny Sel­la. Nasz sys­tem miał za zadanie schłodz­ić chillery oil Sel­la do sta­bi­liza­cji tem­per­atu­ry ole­ju, a także schłodz­ić szafy sterown­icze. Pro­du­cent oprócz maszyny SIMA dostar­czył chiller oil i chiller GREEN BOX  Przed budową i insta­lacją Naszego „Sys­te­mu Chłodzenia” dostal­iśmy…

Read More

Serwis chiller oil HABOR HBO

Chiller OIL — Ser­wis chiller oil HABOR HBO-V900PTSBM6 Nasz Ser­wis został popros­zony o naprawę chłodziar­ki ole­ju do maszyny CNC, a konkret­nie Frezar­ki MAKINO. Frezar­ka od jakiegoś cza­su nie reg­u­larnie zgłasza­ła prob­lem z przepły­wem ole­ju, a od dnia zgłoszenia zgłosiła błąd RA- prob­lem z zasi­laniem. Nieste­ty przed Naszym przy­jaz­dem Pra­cown­ik Tech­niczny firmy próbował samodziel­nie napraw­ić urządze­nie z marnym skutkiem — nad­mi­ar uszkodz­ił kole­jne podze­społy na pły­cie steru­jącej. Eksper­tyza  chiller oil HABOR HBO-V900PTSBM6 ChillerTech Wik­tor Apta­cy Urządze­nie…

Read More

Naprawa chiller Technotrans

Naprawa chiller Tech­no­trans — Ser­wis maszyn poligraficznych Chiller Tech­no­trans to kole­jny po „chiller KBA” agre­gat wody lodowej z którym dość częs­to spo­tykamy się na drukar­ni­ach w prze­myśle poligraficznym. Chiller Tech­no­trans to Naszym zdaniem jeden z lep­szych pod wielo­ma wzglę­da­mi schładza­cz wody i wody z alko­holem stosowany w drukar­ni­ach. Naprawa Tech­no­trans beta c 120 L W maszynie – urządze­niu stwierdzil­iśmy trzy uszkodzenia: 1. Brak chłodzenia spowodowany utratą czyn­ni­ka chłod­niczego fre­onu – to już Nasza kole­j­na wiz­y­ta…

Read More

Serwis Chiller KBA

Ser­wis Chiller KBA — i innych schładza­czy cieczy stosowanych w poligrafii. ChillerTech Wik­tor Apta­cy ser­wisu­je, napraw­ia i mod­ern­izu­je agre­gaty wody lodowej dowol­nego pro­du­cen­ta, oraz dowol­nej mocy chłod­niczej. Ofer­u­je­my naszym klien­tom pogo­towie chłod­nicze, pełen ser­wis chiller na tere­nie całej POLSKI. Wykonu­je­my przeglądy okre­sowe wraz ze wpisem do CRO, naprawy doraźne, mod­ern­iza­cję i rozbu­dowę układów chłodzenia maszyn i urządzeń. Przy współudziale firmy SKiC Robert Apta­cy zmod­ern­i­zowal­iśmy sys­tem chłodzenia maszyn druku­ją­cych KBA. Naszym zadaniem było dostar­cze­nie, sprzedaż, a…

Read More

Chłodzenie wody technologicznej

Chłodze­nie wody tech­no­log­icznej to nasz flagowy pro­dukt, już od kilku lat. Nasz ser­wis budu­je i mod­ern­izu­je insta­lac­je wody lodowej dedykowane pod chłodze­nie maszyn i urządzeń, a także do chłodzenia pro­cesów prze­mysłowych. Spec­jal­izu­je­my się w  chłodze­niu wtryskarek, frezarek, zgrze­warek i wielu innych maszyn stosowanych w prze­myśle które wyma­ga­ją chłodzenia. Budu­je­my i mod­ern­izu­je­my również sys­te­my chłodzenia powierzch­ni kli­matyza­c­ja, zapew­ni­amy chłod­nie, a nawet mroźnie a wszys­tko to na wodzie tech­no­log­icznej. Dzię­ki zas­tosowa­niu agre­gatów wody lodowej jesteśmy w stanie…

Read More

Chłodzenie ekstrudera | Wtryskarki do produkcji folii

Chłodze­nie ekstrud­era wtryskarek do pro­dukcji folii W każdym etapie pro­dukcji, gdzie wyko­rzysty­wany jest więcej niż jeden ekstrud­er, a złożony pro­ces wyma­ga eksploat­acji również innych maszyn, niezwyk­le ważne jest utrzy­manie tem­per­atu­ry na właś­ci­wym poziomie. Jeśli stan­dar­d­owe wenty­la­to­ry nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, sięg­nij po inne rozwiąza­nia. Sprawdź, jak z tym prob­le­mem, przy sprawnym wspar­ciu firmy ChillerTech, poradz­iły sobie inne przed­siębiorstwa. Dlaczego chłodze­nie ekstrud­era jest tak ważne? Nieza­leżnie czy ekstrud­ery wyko­rzys­tu­jesz do mniejszych dzi­ałań, związanych z drukiem 3D…

Read More