Chłodzenie ekstrudera | Wtryskarki do produkcji folii

Chłodze­nie ekstrud­era wtryskarek do pro­dukcji folii W każdym etapie pro­dukcji, gdzie wyko­rzysty­wany jest więcej niż jeden ekstrud­er, a złożony pro­ces wyma­ga eksploat­acji również innych maszyn, niezwyk­le ważne jest utrzy­manie tem­per­atu­ry na właś­ci­wym poziomie. Jeśli stan­dar­d­owe wenty­la­to­ry nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, sięg­nij po inne rozwiąza­nia. Sprawdź, jak z tym prob­le­mem, przy sprawnym wspar­ciu firmy ChillerTech, poradz­iły sobie inne przed­siębiorstwa. Dlaczego chłodze­nie ekstrud­era jest tak ważne? Nieza­leżnie czy ekstrud­ery wyko­rzys­tu­jesz do mniejszych dzi­ałań, związanych z drukiem 3D…

Read More