Chłodzenie maszyny SIMA

Chłodze­nie maszyny Sima

ChillerTech Wik­tor Apta­cy została popros­zona o ser­wis i naprawę sys­te­mu chłodzenia maszyny do pro­dukcji sznur­ka z folii.

Chłodzenie maszyny SIMA

W sierp­niu 2019 wraz z fir­mą SKiC Robert Apta­cy budowal­iśmy ten sys­tem chłodzenia, a konkret­nie chłodze­nie maszyny Sel­la. Nasz sys­tem miał za zadanie schłodz­ić chillery oil Sel­la do sta­bi­liza­cji tem­per­atu­ry ole­ju, a także schłodz­ić szafy sterown­icze.

Pro­du­cent oprócz maszyny SIMA dostar­czył chiller oil i chiller GREEN BOX 

Przed budową i insta­lacją Naszego „Sys­te­mu Chłodzenia” dostal­iśmy dokładne wyty­czne i oczeki­wa­nia od zlece­nio­daw­cy:

 1. Zapotrze­bowanie w moc chłod­niczą w rozbi­ciu na poszczegól­ny chiller oil
 2. Oczeki­wany przepływ wody z glikolem również z rozbi­ciem na poszczególne chiller oil
 3. Żądana tem­per­atu­ra medi­um chłod­niczego WODY LODOWEJ – stała dla całego układu 10 stop­ni Cel­sjusza
 4. Proś­ba o dobranie Dry cool­era i zbiorni­ka buforowego

Układ został zbudowany i oddany do użytku zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy.

Już po dwóch tygod­ni­ach pra­cy awarii uległ chiller – a mianowicie pom­pa obiegowa wody lodowej wes­sała pojem­nik w‑zbiorczy. Mimo że woda całkowicie nie płynęła pom­pa obiegowa wciąż pra­cow­ała.

Chiller nowy, pros­to od pro­du­cen­ta – i owszem zabez­piec­zony flow switch–em. Nastawa nie zareagowała nawet na całkow­ity zanik przepły­wu medi­um. W dzi­wnych i niewy­jaśnionych okolicznoś­ci­ach w układzie wody lodowej znalazła się szma­ta, która została zmielona przez pom­pę obiegową. Skraw­ki zatkały główny fil­tr wody. W kon­sek­wencji niedopa­trzenia i wynikłej awarii zbiornik w agre­ga­cie wody lodowej do wymi­any, a flow switch do kali­bracji.

W ramach dobrej woli i nie chcąc tracić klien­ta nieod­płat­nie wykon­al­iśmy naprawę i ponown­ie uru­chomil­iśmy sys­tem.

Awaria systemu chłodzenia SIMA

Rury z PVC-u

Po niespeł­na pół roku później dostal­iśmy kole­jne wezwanie do awarii — układu chłodzenia.

 1. Powykrzy­wiało rury wody lodowej na rurze powrot­nej na odcinku około dwa metry
 2. Wycie­ki wody lodowej na króć­cach połączeniowych bezpośred­nio w miejs­cu pogię­cia

Ser­wis insta­la­cyjny zmienił nastawę tem­per­atu­ry ole­ju w trzech chiller oil na chłodze­nie maszyny Sima z 18 stop­ni Cel­sjusza na 80 stop­ni Cel­sjusza.

Nato­mi­ast obsłu­ga maszyny uru­chomiła maszynę do pro­dukcji sznur­ka, lecz nie włączyła układu chłodzenia – zlece­nio­daw­ca nie chce ingerować w nową maszynę i nie poz­wolił wpiąć zabez­pieczenia BRAKU CHŁODZENIA

Po kole­jnych trzech miesią­cach zostal­iśmy poprosze­niu o doko­nanie ser­wisu okre­sowego sys­te­mu celem utrzy­ma­nia gwarancji. Atu proszę spo­jrzeć

Kolejna awaria dotycząca chłodzenie maszyny Sima

Tym razem ser­wis insta­la­cyjny zmienił nastawę tem­per­aturę ole­ju na trzech chiller oil z 80 stop­ni Cel­sjusza na 100 stop­ni Cel­sjusza, 150 stop­ni Cel­sjusza i 150 stop­ni Cel­sjusza. Obsłu­ga przyz­nała się, że potrafią pra­cow­ać nawet na para­metrze 180 stop­ni Cel­sjusza.

Paremetr pracy chiller ustawiony na 150 stopni

Pon­ad­to Ser­wi­san­ci pro­du­cen­ta otworzyli zwór na bypass bezpośred­nio za pom­pą obiegową, ponieważ para­metr wody lodowej 10 – 13 stop­ni Cel­sjusza za szy­bko wychładzał olej więc niech to zro­bi wol­niej TRAGEDIA.

Na chwilę obec­ną Zapro­ponowal­iśmy zlece­nio­daw­cy wyłącze­nie tych trzech chiller Oil o bard­zo wysokim para­metrze z sys­te­mu i wybu­dowanie dla nich nowego

 • Rurowanie na rurach stalowych odpornych na wysok­ie tem­per­atu­ry, a także na naty­ch­mi­as­towe zmi­any tem­per­atu­ry
 • Zbiornik w‑zbiorczy met­alowy 1000 L
 • Dry Cool­er o mocy chłod­niczej około 100 kW
 • Pon­ad­to wymi­ana uszkod­zonej insta­lacji wody lodowej. Podłącze­nie sys­te­mu 4 pozostałych chiller oil o para­metrze max 40 stop­ni Cel­sjusza + chłodze­nie szaf sterown­iczych.

Po dzień dzisiejszy maszyna do produkcji pasków nie pracuje poprawnie zgodnie z zapewnieniami sprzedawcy

Czyn­noś­ci, które wykon­al­iśmy na chwilę obec­ną celem ratowa­nia sys­te­mu:

 • Zamon­towal­iśmy na końcu układu mały bypass, którego celem jest nieprz­er­wany przepływ medi­um w insta­lacji wody lodowej
 • Na końcu insta­lacji zain­stalowal­iśmy nowy odpowi­etrza­cz poprzed­ni został odcię­ty prze uszkod­zoną rurę

Zakończe­nie prac, a także utra­ta gwarancji na Nasz sys­tem. W chwili obec­nej oczeku­je­my na dal­sze decyz­je ZLECENIODAWCY