Czyszczenie wymienników ciepła

Czyszcze­nie wymi­en­ników ciepła — Kamień w układach chłod­niczych i insta­lacji wody lodowej

ChillerTech Wik­tor Apta­cy Auto­ry­zowany ser­wis chłod­nict­wa ofer­u­je pełne czyszcze­nie wymi­en­ników ciepła pły­towych, płaszc­zowo-rurowych, insta­lacji wody lodowej oraz odbiorników chło­du. Czyszcze­nie, mycie i od kamieni­an­ie insta­lacji jest konieczne wszędzie tam gdzie jako medi­um chłodzące stosowana jest woda. Woda zaw­iera w sobie duże pokłady kamienia oraz brudu. Co w późniejszym cza­sie przy­czy­nia się do zabrudze­nie wymi­en­ni­ka ciepła, bądź insta­lacji wody lodowej.

Kamień kotłowy to jeden z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych prob­lemów, jakie mogą pojaw­ić się w układach chłod­niczych czy też grzew­czych. Osad spowodowany wysokim stop­niem twar­doś­ci wody znacznie zmniejsza wyda­jność chłod­niczą, powodu­je miejs­cowe prze­grza­nia oraz niedo­grza­nia, niesta­bil­ność przepły­wu, korozję co skutku­je rozszczel­nie­niem się insta­lacji, a także przesto­ju maszyn.

Kamień w układach chłodniczych skutek i zagrożenia

Czyszczenie wymienników ciepła

 1.  W urządzeni­ach chłod­zonych wodą gdzie skraplacz chłod­zony jest bezpośred­nio z insta­lacji wod­nej lub w urządzeni­ach o znacznej mocy gdzie do chłodzenia wyko­rzysty­wana jest woda z różnego rodza­ju zbiorników reten­cyjnych, jezior, rzek, itd.. . Wszędzie tam bard­zo szy­bko dochodzi do za kamie­nienia i w ten sposób agre­gat wody lodowej traci wyda­jność. Wysok­ie ciśnie­nie pra­cy wpły­wa na pobór prą­du sprężarek i znacznie skra­ca ich żywot­ność. Zakamieni­ały wymi­en­nik ciepła wpły­wa także na dodatkowe roboc­zo-godziny chillera. W agre­gat­ach wody lodowej o mocy 40 kW nie są to duże kosz­ty, lecz w agre­gat­ach wody lodowej chiller o mocy 1,5, bądź 1 MW kosz­ty związane z prą­dem są bard­zo wysok­ie.
 2. Parown­ik którego głównym zadaniem jest odbiór chło­du — spowodowany naty­ch­mi­as­towym rozpręże­niem się czyn­ni­ka chłod­niczego fre­onu, w przy­pad­ku nad­miernego za kamie­nienia traci wyda­jność. O ile użytkown­ik odpowied­nio szy­bko nie zareagu­je dojdzie do zatka­nia wymi­en­ni­ka, a co za tym idzie zam­roże­nie i rozsadze­nie wymi­en­ni­ka.
 3. Kamień kotłowy w układzie wody lodowej czy wody do chłodzenia skraplacza ma nieko­rzyst­ny wpływ na pompy obiegowe, zawory, prze­pust­nice, czu­jni­ki przepły­wu / Flow Switch odpowiedzial­ny za kon­trolę przepły­wu wody przez kamień potrafi się zaciąć skutek uszkodze­nie dowol­nego chillera naty­ch­mi­as­towo /

Kamień w wodzie — kontrola drożności wymiennika ciepła

Nasza Fir­ma dokonu­jąc przegląd tech­niczny, ser­wis agre­gatów wody lodowej czy ser­wis innych urządzeń chłod­niczych gdzie do chłodzenia skraplacza wyko­rzysty­wana jest woda zawsze kon­trolu­je stopień jego zabrudzenia czy też zakamieni­ała. To samo doty­czy parown­i­ka brak odbioru ciepła skutku­je zawsze kosz­towną awar­ią.

Czyszczenie wymienników ciepła — usuwanie kamienia i osadu

 • Dla małych urządzeń i sys­temów chłod­niczych zbu­dowal­iśmy nie wielko­gabary­tową przepom­pown­ie wody, którą prze­tacza­my stru­mień wodę ze środ­kiem chemicznym do usuwa­nia kamienia kotłowego. Stru­mień naszego medi­um cyk­licznie do 1,5 min­u­ty wspo­magamy uderze­niem powi­etrza które znacznie przyspiesza efekt mycia.
 • Podze­społy takie jak fil­try, zawory prze­pust­nice, a także czu­jni­ki ciśnienia czy przepły­womierze myje­my ręcznie.
 • Dla dużych sys­temów chłod­niczych zapro­jek­towal­iśmy i zbu­dowal­iśmy bard­zo podob­ną przepom­pown­ie.

Nie sto­su­je­my jakiegokol­wiek ścierni­wa w obaw­ie o wymi­en­ni­ki, rury, zwęż­ki itd.

Jak chronić się przed kamieniem kotłowym w instalacjach chłodniczych:

W przy­pad­ku małych, nie wiel­kich sys­temów zale­camy stosować odwró­cona osmozę.

Nato­mi­ast w przy­pad­ku więk­szych i dużych insta­lacji wody lodowej należy wypełnić układ glikolem to zawsze dzi­ała.

Korzyści wynikające z umycia wymienników w urządzeniach chłodniczych

 1. wzrost wyda­jność czyli wzrost sprawnoś­ci dzi­ała­nia całego urządzenia
 2. Zmniejsze­nie ryzy­ka uszkodzenia wymi­en­ni­ka
 3. Zmniejsze­nie ryzy­ka nieplanowego pos­to­ju linii pro­duk­cyjnej
 4. Planowanie pos­to­jów tech­nicznych
 5. Tańsza eksploat­ac­ja linii pro­duk­cyjnej w wyniku wydłuże­nia żywot­noś­ci czyszc­zonych ele­men­tów
 6. Mniejsza ilość przepra­cow­anych roboc­zo-godzin chillera

Nasza firma myje i udrażnia zakamieniałe systemy wody lodowej | ChillerTech Wiktor Aptacy

Film ukazu­ją­cy mycie wymi­en­ni­ka ciepła w chiller Car­ri­er wraz z Fir­mą SKiC Robert Apta­cy

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.