Glikol

Woda lodowa

Dobór odpowied­niego medi­um do schłodzenia pro­cesów prze­mysłowych — poważ­na rzecz kierować się należy kosztem i efek­ty­wnoś­cią. Najważniejsze  to należy pamię­tać by woda lodowa z różnych przy­czyn nie uszkodz­iła chillera lub maszyn które są chłod­zone.

Pozy­ty­wy stosowa­nia wody jako medi­um chłodzące to przede wszys­tkim cena. Wodę moż­na sto­sunkowo częs­to wymieni­ać, dole­wać co nie rzu­tu­je spec­jal­nie na nasz budżet. Woda ma dobrą, a nawet bard­zo dobrą przenikalność cieplną, dzię­ki czemu powin­niśmy uzyskać lep­szą wyda­jność chłodzenia. Lecz to nieste­ty tak nie dzi­ała.

Woda w układach chłodniczych

O ile jest czys­ta insta­lac­ja, a w niej czys­ta woda wtedy rzeczy­wiś­cie układ jest wyda­jny. Chiller sto­sunkowo szy­bko uzysku­je żądaną tem­per­aturę, przez co oszczędza­my pieniądze na zbędne kilo­waty. W przy­pad­ku stosowa­nia wody w sys­temach chłodzenia efek­ty­wność chłodzenia urządzeń jest wyso­ka jed­nym słowem super. Pamię­tać należy że z każdym dniem w układzie odkła­da się kamień kotłowy, rdza wraz drobiny brudu prze­nie­sione z insta­lacji. W kon­sek­wencji wymi­en­ni­ki pły­towe zatyka­ją się tracąc przepływ ich pły­ty zaczy­na izolować od wody kamień, rdza i osad dochodzi do rozszczel­nienia układu i co wiąże się z bard­zo kosz­towny remon­tem. W przy­pad­ku wymi­en­ników płaszc­zowo-rurowych skutek stosowa­nia wody bard­zo podob­ny leż rozłożony w cza­sie.

Solanka – woda lodowa

Solankę częs­to spotkać moż­na w układach pomp ciepła gdzie wypeł­nia źródło dolne, lecz już nie raz spotkaliśmy się z zas­tosowaniem solan­ki w sys­temach wody lodowej – chiller. Warunk­iem stosowa­nia tego medi­um jest budowa układów ze stali kwa­sood­pornej, której nie przeszkadza sól, lecz to dro­gie rozwiązanie. Solan­ka woda lodowa posi­a­da przenikalność cieplną lep­szą od rozt­worów glikolowych, lecz raczej nas to nie przekonu­je do tego medi­um.

Powód nie moż­na, a z całą pewnoś­cią nie powin­no się stosować w sys­temie wody tanich uni­w­er­sal­nych pomp obiegowych tylko i wyłącznie pompy kwaso–odporne. Pompy te są droższe, nie ma ich na pułkach naszych hur­towni, więc czas naprawy wydłuży się o czas oczeki­wa­nia na zamówie­nie.glikol woda lodowa

Glikol – woda lodowa

Naszym zdaniem zas­tosowanie glikolu pomi­mo gorszej przenikalnoś­ci cieplnej jest zde­cy­dowanie lep­szym rozwiązaniem. Glikol pracu­jąc w sys­temie zamknię­tym utrzy­ma urządze­nie czyste przez wiele lat, wymi­en­ni­ki pracu­ją ze stałą wyda­jnoś­cią, tak samo pompy na ich łopat­ach nie zale­ga kamień, rdza, brud, więc ich wyda­jność nie spa­da.

Każdy doświad­c­zony ser­wis chłod­niczy otwier­a­jąc układ pracu­ją­cy na glikolu stwierdz­ił niejed­nokrot­nie, że jest to rozwiązanie słuszne, co praw­da mniej zara­bi­amy ponieważ urządzenia psu­ją się rzadziej jed­nak efekt naszej pra­cy widać przez wiele lat.

Nasz ser­wis sprzeda­je, wymienia uzu­peł­nia glikol we wszys­t­kich układach chłod­niczych

Glikol cena

Ceny hur­towe dla glikolu i mieszanin

Mieszan­i­na glikolu etylenowego zapew­ni­a­ją­ca nie zamarzanie do – 25 stop­ni Cel­sjusza – 5,00 zł net­to / litr

Glikol etylenowy kon­cen­trat6,20 zł net­to / litr

Zapraszamy do zakupu, przy znacznych ilościach jesteśmy w stanie udzielić rabat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.