Instalacja wody lodowej Izolacja

Insta­lac­ja wody lodowej Izo­lac­ja — rury, ksz­tałt­ki, armatu­ra

ChillerTech Wik­tor Apta­cy już od pon­ad trzech lat budu­je i uruchamia sys­te­my wody lodowej inaczej insta­lac­ja wody lodowej. Dzię­ki naszym sys­te­mom zapew­ni­amy odpowied­nie chłodze­nie maszyn i urządzeń. Chłodz­imy prz­eróżne pro­cesy prze­mysłowe. Zapew­ni­amy odpowied­ni para­metr ter­miczny dowol­nego medi­um. Izo­lac­ja sys­temów wody lodowej przy niskim para­metrze jest bard­zo ważną rzeczą, lecz nie jed­nokrot­nie spotkaliśmy się z insta­lacją wody lodowej przy dość niskim para­metrze 5 stop­ni Cel­sjusza bez izo­lacji ter­micznej.

Izolacja instalacji wody lodowej rury

Niejed­nokrot­nie spotkaliśmy się na insta­lac­jach, które mieliśmy zmod­ern­i­zować, rozbu­dować czy po pros­tu wymienić z rura­mi, bez izo­lacji. Rury stalowe, PVC i inne — luźno leżące na posadzce cza­sa­mi pod­wies­zone. Spotkaliśmy się również z bard­zo ład­nie i solid­nie wyko­naną insta­lacją wody lodowej, lecz bez izo­lacji ciepła.

Straty związane z brakiem izolacji na systemach wody lodowej

Pamię­ta­jmy brak izo­lacji wiąże się z wielo­ma strata­mi między innymy z:

  • Stratą Ciepła tem­per­atu­ra wychodzą­ca z chiller może mieć 5 stop­ni Cel­sjusza, lecz jeśli insta­lac­ja wody lodowej jest ogrom­na i jest na zewnątrz momen­tal­nie się nagrze­wa
  • Stra­ta energii elek­trycznej koniecznej do wyt­worzenia chło­du, a także pra­cy urządzenia
  • Niepotrzeb­ne roboc­zo­godziny pra­cy wyt­wor­ni­cy wody lodowej chillera

Kiedy należy izolować rury i kształtki instalacji wody lodowej

Zawsze – Na halach pro­duk­cyjnych, pomieszczeni­ach zamknię­tych oświ­et­lonych słońcem, kory­tarzach itd. tam zawsze jest ciepło. Przenikalność ter­micz­na rur stalowych jest bard­zo wyso­ka, plas­tikowych dużo gorsza ale zawsze jest. Po co tracić energie cieplną – w naszym przy­pad­ku chłód, a także nie potrzeb­ne roboc­zo-godziny urządzenia. Nasz ser­wis sto­su­je izo­lac­je ter­miczną FLEX o gruboś­ci ścian­ki 1,9 cm i przenikalnoś­ci cieplnej 4454 jed­nak jeśli klient sobie życzy może­my wyko­rzys­tać do tego celu dowol­nie wskazany pro­dukt.

Parametr wody lodowej, a izolacja

Woda lodowa o tem­per­aturze -17 oC do +5 oC – izo­lac­ja rur bezwzględ­nie koniecz­na
Medi­um o tem­per­aturze +5 oC do 12 oC – izo­lac­ja rur koniecz­na
Medi­um o tem­per­aturze +12 oC do 19 oC – izo­lac­ja rur wskazana

Zawsze sto­su­jmy izo­lac­je To wielkie oszczęd­noś­ci energii – dba­jmy o środowisko

Izolowanie zbiorników buforowych

Instalacja wody lodowej Izolacja

Zbiorni­ki to tak jak szk­lan­ka wody odd­a­ją ciepło i chłód do otoczenia bard­zo szy­bko, jed­nak po ich zamknię­ciu wyi­zolowa­niu umieszcze­niu ich w zacienionym miejs­cu pozwala nam zaoszczędz­ić kW energii elek­trycznej. Podob­nie jak rury sto­su­je­my do tego izo­lac­je ter­miczną o gruboś­ci 1,9 cm przyk­le­joną na trwale.

Mata srebrna lub powłoka aluminiowa na izolacji

Izo­lac­ja na dachach, ścianach na zewnątrz bard­zo częs­to jest wyskuby­wana przez pta­ki, gry­zonie, budowy gni­azd. Słońce i deszcze bard­zo niszczą wszelkie izo­lac­je by się tego ustrzec My zabez­piecza­my izo­lac­je folią alu­min­iową zbro­jona — samo­przylep­na, cza­sem blachą alu­min­iową. Sam efekt wiz­ual­ny este­ty­czny daje dużo, lecz pozwala nam to zaoszczędz­ić pieniądze.

Instalacja wody lodowej rury, zbiorniki — IZOLACJA

no images were found

Insta­lac­ja wody lodowej