Kontakt ChillerTech

Related Post

  • No related post.
Kontakt ChillerTech

Kon­takt ChillerTech Wik­tor Apta­cy

Naszym flagowym pro­duk­tem jest pro­jek­towanie, budowa, oraz mod­ern­iza­c­ja sys­temów wody lodowej. Skupu­je­my, regeneru­je­my, sprzeda­je­my i wyna­j­mu­je­my chillery prze­mysłowe, agre­gaty wody lodowej pod indy­wid­u­alne potrze­by i zamówie­nie.Kontakt ChillerTech

  1. Chłodz­imy maszyny i urządzenia dowol­ną cieczą ole­jem, wodą, mieszan­iną woda — glikol, mleczko chłodzące itd..
  2. Skupu­je­my, remon­tu­je­my, mod­ern­izu­je­my, napraw­iamy, sprzeda­je­my i wyna­j­mu­je­my gotowe chillery pod zamówie­nie. Dostar­cza­my agre­gaty wody lodowej na określony para­metr, wyposażone w pojem­nik w zbior­czy lub bez niego. Wyposażone w odpowied­nio dobraną pom­pę obiegową, różne pod wzglę­dem wymi­en­ników ciepła. Posi­adamy dostęp do nowych, a także uży­wanych chiller o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej i dowol­nej mar­ki dostęp­nej na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. 
  3. Skupu­je­my, remon­tu­je­my, a także sprzeda­je­my dry cool­ery (Free cool­ing) o różnych wyda­jnoś­ci­ach, nor­malne i cicho­bieżne. Posi­adamy dry cool­ery trady­cyjne, lub typu V.
  4. Pro­jek­tu­je­my, mod­ern­izu­je­my, budu­je­my i uruchami­amy insta­lac­je wody lodowej na rurach PVC‑u, stalowych i innych… 
  5. Napraw­iamy i ser­wisu­je­my agre­gaty wody lodowej dowol­nego pro­du­cen­ta i o dowol­nej mocy chłod­niczej.

Nasz wyk­wal­i­fikowany ser­wis dzi­ała na tere­nie całej Pol­s­ki. Na wszys­tkie nasze usłu­gi, dostar­c­zone przez Nas urządzenia, mate­ri­ały, a także usłu­gi daje­my gwaranc­je. Zapew­ni­amy pełen ser­wis gwaran­cyjny i pog­waran­cyjny. 

Zau­faj Naszej Fir­mie i skon­tak­tuj się z Nami już dziś: 

kontakt ChillerTech Wiktor Aptacy

tel: +48 536 260 806 

e‑mail: info@chillertech.pl

Dzi­ał ser­wisu:

Ser­wis ChillerTech 

tel: +48 501 179 381

ChillerTech Wiktor Aptacy