Naprawa chiller Technotrans

Naprawa chiller Tech­no­trans — Ser­wis maszyn poligraficznych

Chiller Tech­no­trans to kole­jny po „chiller KBA” agre­gat wody lodowej z którym dość częs­to spo­tykamy się na drukar­ni­ach w prze­myśle poligraficznym. Chiller Tech­no­trans to Naszym zdaniem jeden z lep­szych pod wielo­ma wzglę­da­mi schładza­cz wody i wody z alko­holem stosowany w drukar­ni­ach.Naprawa chiller Technotrans

Naprawa Technotrans beta c 120 L

W maszynie – urządze­niu stwierdzil­iśmy trzy uszkodzenia:

1. Brak chłodzenia spowodowany utratą czyn­ni­ka chłod­niczego fre­onu – to już Nasza kole­j­na wiz­y­ta przy tym chillerze. Co praw­da poprzed­nia była pon­ad pół­to­ra roku temu i uzu­pełnil­iśmy czyn­nik.

2. Źle ustaw­iony czu­jnik przepły­wu medi­um flow switch – ktoś obró­cił go o 180 stop­ni. Chiller po 20 – 30 sekun­dach wyłączał się w try­bie awarii kry­ty­cznej.

3. Niewłaś­ci­we dzi­ałanie dozown­i­ka alko­holu AZR – urządze­nie brudne, niewystar­cza­ją­cy przepływ medi­um przez komorę pomi­aru w Chiller Tech­no­trans.

Dokonane czynności — Naprawa chiller Technotrans

    • Ubytek gazu – rozpoczęliśmy od szuka­nia wycieku fre­onu. Z pomocą pian­ki oraz detek­to­ra gazu szukaliśmy miejs­ca, w którym ucieka czyn­nik. Nieste­ty nie odnaleźliśmy dzi­ury, więc postanow­iliśmy odzyskać cały czyn­nik prze­ważyć go, wlal­iśmy do insta­lacji bar­wnik kon­trast. Wpuś­cil­iśmy z powrotem gaz i uzu­pełnil­iśmy stan do żądanej iloś­ci, czyn­noś­ci kon­troli wycieku przełożyliśmy na kole­jny dzień.
    • Mycie układu chłodzenia przy pomo­cy środ­ka chemicznego, usunię­cie zale­ga­jącej far­by, proszku. Brud­ny układ to niesprawny układ.
    • W między cza­sie odnaleźliśmy źle zain­stalowany flow switch i popraw­iliśmy jego położe­nie, dzię­ki czemu nasz chiller pozwalał się bez­piecznie załączać.
    • AZR – niewłaś­ci­we dzi­ałanie dozown­i­ka alko­holu spowodowane było brud­nym ukła­dem wody pon­ad­to tem­per­atu­ra wody była zbyt wyso­ka. Dozown­ik wskazy­wał przekła­many pomi­ar, a po 10 min­u­tach samoczyn­ni się restar­tował z powodu zbyt wysok­iej tem­per­atu­ry medi­um. Po myciu i w chwili gdy chiller uzyskał żądaną tem­per­aturę 10 stop­ni Cel­sjusza dozown­ik zaczął dzi­ałać poprawnie.
    • Na kole­jny dzień przy pomo­cy lampy na pod­cz­er­wień szukaliśmy jakiejkol­wiek nieszczel­noś­ci. Poś­cią­gal­iśmy wszelkie blachy w okol­i­cy skraplacza, insta­lacji fre­onowej, sprężar­ki wynik – nie ma miejs­ca wycieku. Wniosek gaz ucieka przez któryś z wymi­en­ników pły­towych. Ucieka przez wymi­en­ni do układu chłodzenia wałków bądź przez wymi­en­nik do tem­per­acji. Jeśli z cza­sem w wan­nie z wodą do chłodzenia wałków użytkown­ik zaob­ser­wu­je charak­terysty­czne żółte plamy ole­ju będziemy wnioskować, że wyciek jest na tym wymi­en­niku w prze­ci­wnym razie pozosta­je wymi­en­nik w układzie tem­per­acji.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy “Naprawa chiller Tech­no­trans” ser­wisu­je­my wszelkie chiller w branży poligraficznej Tech­no­trans, KBA, Bald­win, MGE oraz Quint. Ofer­u­je­my okre­sowe przeglądy tech­niczne tych agre­gatów wody lodowej. Usuwamy awarie i mod­ern­izu­je­my sys­te­my chłodzenia w drukar­ni­ach.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług serwis maszyn poligraficznych