Naprawa i serwis chiller Parker

Naprawa i ser­wis chiller Park­er ICEP024

Fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy wraz z ChillerSer­wis Wik­tor Apta­cy została popros­zona o usunię­cie awarii w chiller włoskiej firmy Park­er ICEP024.

Przyczyna zgłoszenia Naprawa i serwis chiller Parker ICEP024 (opis klienta)

To już drugie wezwanie naszego ser­wisu do urządzenia. Praw­ie dwa lata temu mieliśmy przy­jem­ność wykon­ać remont agre­gatu wody lodowej tego klien­ta. Przy­czyną niepraw­idłowej pra­cy chiller było rozszczel­nie­nie insta­lacji fre­onowej w okoli­cach skraplacza. Na skutek pęknięć agre­gat wody lodowej odmówił posłuszeńst­wa i przes­tał dzi­ałać.

Zakres czynności serwisowych objął:

 • Usunię­cie nieszczel­noś­ci insta­lacji fre­onowej
 • Czyszcze­nie i umy­cie urządzenia, a także jego wy-ser­wisowanie
 • Powtórne napełnie­nie nowym czyn­nikiem chłod­niczym
Ekspertyza ChillerTech Wiktor Aptacy dotycząca agregatu wody lodowej Parker

Serwis i Naprawa chiller Parker ICEP024

Już po raz dru­gi Park­er ICEP024 wró­cił do ser­wisu ChillerTech Wik­tor Apta­cy.

Po wnikli­wym prze­bada­niu urządzenia okaza­ło się, że mamy do czynienia z defek­tem wymi­en­ni­ka pły­towego. Przy­czyną uszkodzenia był kamień kotłowy, który osadz­ił się wewnątrz insta­lacji i uniemożli­wiał swo­bod­ny przepływ. Na skutek ogranic­zonej drożnoś­ci doszło do zamarznię­cia rozt­woru, a także w kon­sek­wencji roz­er­wa­nia rur­ki trans­portu­jącej czyn­nik chłod­niczy w wymi­en­niku.

Serwis i naprawa chiller Parker:
 • Wymi­ana uszkod­zonego wymi­en­ni­ka na nowy
 • Odzyskaliśmy stary fre­on
 • Zro­bi­e­nie dłu­gotr­wałej próżni która ma za zadanie pozbyć się wilgo­ci, która zale­ga w insta­lacji fre­onowej
 • Wymi­ana filtra/osuszacza
 • Napełnil­iśmy urządze­nie nowym fre­onem
 • Dokładne umy­cie kon­strukcji urządzenia, a także skraplacza
 • Dłu­gotr­wałe użytkowanie agre­gatu powodu­je że na parown­iku, po stron­ie wod­nej może wytrą­cać się osad, który wpły­wa na sprawność wymi­any ciepła. Zbyt duża ilość osadu na wymi­en­niku, spraw­ia też, że wzras­ta zuży­cie energii elek­trycznej. Dlat­ego w pier­wszej kole­jnoś­ci zajęliśmy się czyszcze­niem insta­lacji wody lodowej
 • Usunęliśmy osad również z całej insta­lacji wody lodowej plus pompy, zbiorni­ka buforowego oraz insta­lacji kon­trol­no-pomi­arowej wody (czu­jnik różni­cy ciśnień)
 • W koń­cowej fazie czyn­noś­ci ser­wisowych włączyliśmy agre­gat ska­sowal­iśmy błędy i dokon­al­iśmy niezbęd­nej kali­bracji para­metrów pra­cy
Podsumowanie prac naprawczych Chiller Parker 

Po wyko­na­niu naprawy wraz z pełnym ser­wisem przez fir­mę ChillerTech Wik­tor Apta­cy, agre­gat pracu­je praw­idłowo.

Sprężar­ka pracu­je miarowo i nie hała­su­je, sterown­ik tem­per­atu­ry na zadane wartoś­ci odpowia­da praw­idłowo. Pobór prą­du odpowia­da wartoś­ciom wskazanym w doku­men­tacji tech­nicznej. Biorąc pod uwagę wszys­tkie argu­men­ty za i prze­ciw, to naszym zdaniem Chiller Park­er ICEP024 jest ciekawą propozy­cją na rynku agre­gatów wody lodowej. Urządze­nie ofer­u­je zaawan­sowaną pro­ce­durę zabez­pieczeń. Pomi­mo tego, cią­gle dobrym rozwiązaniem, było­by zain­stalowanie dodatkowego czu­jni­ka przepły­wu. Daje to zawsze gwarancję, że gdy jed­no zabez­piecze­nie zaw­iedzie to drugie prze­jmie jego rolę. Pom­pa wody także nie została w żaden sposób zabez­piec­zona przed prze­grzaniem. To oczy­wiś­cie nasze sug­estie ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej Park­er na pewno jest ciekawą propozy­cją. Naprawa i ser­wis chiller Park­er ICEP024 doprowadz­iły do tego że chiller pracu­je po dzień dzisiejszy.

Flagową usługą firmy ChillerTech Wiktor Aptacy jest serwis, naprawa i modernizacja agregatów wody lodowej dowolnego typu, mocy, a także dowolnej marki w tym producenta Parker.