Serwis chiller Blue Box

Ser­wis i naprawa chiller Blue Box KAPPA V ECHOS

ChillerTech Wik­tor Apta­cy wraz z fir­mą SKIC Robert Apta­cy miał za zadanie wykon­ać ser­wis agre­gatu wody lodowej Blue Box. W razie awarii w grę wchodz­iła ewen­tu­al­na Naprawa chiller Blue Box. Chiller Blue Box KAPPA V ECHOS został zaku­pi­ony poza grani­ca­mi naszego kra­ju i sprowad­zony do Pol­s­ki w celu dal­szej odsprzedaży.

Czynności diagnostyczne- Serwis chiller Blue Box

Serwis chiller Blue Box

 • Jak się na początku okaza­ło urządze­nie zostało pozbaw­ione fre­onu co mogło wskazy­wać na nieszczel­ność insta­lacji albo na to, że cały czyn­nik został odzyskany przez fir­mę, która sprowadz­iła agre­gat do Pol­s­ki.
 • Test zak­waszenia ole­ju negaty­wny.
 • Olej w sprężarkach prze­jrzysty.
 • Cała aparatu­ra steru­ją­ca oraz pomi­arowa rozłąc­zona.
 • Brak doku­men­tacji tech­nicznej urządzenia.
 • Sprężar­ki nieuszkod­zone – badanie opornoś­ci uzwo­jeń sil­ni­ka dowiodło ich sprawnoś­ci.
 • Sil­ni­ki wenty­la­torów również bez defek­tów — oporność mier­zonego uzwo­je­nia między faza­mi niezmi­en­na.
 • Sprawdze­nie fil­trów — wkłady do wymi­any.
 • Zbadanie czu­jników różni­cy ciśnień.
 • Przeprowadze­nie kon­troli czu­jników przepły­wu cieczy.

Naprawa, oraz serwis chiller Blue Box wykonane przez ChillerTech Wiktor Aptacy

Serwis agregatu wody lodowej Blue Box

 • Na początku pod­dal­iśmy insta­lację 48 godzin­nej pró­bie szczel­noś­ci dla wartoś­ci 20 Bar. Wyko­rzys­tal­iśmy do tego AZOT TECHNICZNY. Jak się okaza­ło insta­lac­ja szczel­na, a także przy­go­towana do wtłoczenia fre­onu
 • Na nowo połączyliśmy okablowanie mod­ułu sterowa­nia i kon­troli agre­gatu. Wymie­nil­iśmy również uszkod­zone i sko­rodowane końców­ki prze­wodów
 • Oby­d­wie sekc­je zostały pod­dane długiej pró­bie próżni w celu usunię­cia wilgo­ci.
 • Aby dokład­nie wyczyś­cić urządze­nie, oraz usunąć zale­ga­ją­cy kamień z wymi­en­ników ciepła, pompy i zbiorni­ka w zbior­czego, podłączyliśmy na 24 godziny mauser ze spec­jal­ną płukanką
 • Uzu­pełnil­iśmy braku­ją­ca ilość fre­onu do wartoś­ci rekomen­dowanej przez pro­du­cen­ta
 • Pod­dal­iśmy grun­towne­mu czyszcze­niu cały agre­gat

Po przeprowadze­niu wszys­t­kich czyn­noś­ci napraw­czych, a także kon­serwa­cyjnych przes­zliśmy do uru­chomienia agre­gatu wody lodowej. Na początku zro­bil­iśmy wszys­tkie niezbędne testy w wyniku których stwierdzil­iśmy, że urządze­nie funkcjonu­je praw­idłowo. Sprężar­ki dzi­ała­ją równo i cicho. Agre­gat wody lodowej Blue Box KAPPA V ECHOS w krótkim cza­sie dochodzi do żądanej tem­per­atu­ry, a także nie ukazu­je żad­nego błę­du.

W związku z powyższym zde­cy­dowal­iśmy, że zakup Chiller BLUE BOX od zlece­nio­daw­cy będzie dobrą inwest­y­cją.

Po naby­ciu urządzenia przeprowadzil­iśmy jeszcze tylko regen­er­ację pompy obiegowej w której koniecz­na była wymi­ana łożysk.

Zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z usług firmy ChillerTech Wiktor Aptacy w zakresie naprawy i serwisu agregatów wody lodowej. Remontujemy i serwisujemy chillery dowolnego producenta, a także dowolnej mocy chłodniczej.