Serwis chiller Daikin EWAD560D

Ser­wis i naprawa Chiller Daikin EWAD560D

Fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy wraz z SKIC Robert Apta­cy wykon­ała ser­wis Chiller Daikin EWAD560D. Pon­ad­to zlece­nio­daw­ca powierzył nam zadanie uru­chomienia sys­te­mu chłodzenia w dużym kom­plek­sie hotelowym na tere­nie Warsza­wy.

Fir­ma Daikin to japońs­ki pro­du­cent m.in. urządzeń typu chiller. His­to­ria tej mar­ki rozpoczęła się w roku 1924 i przez kole­jne lata mar­ka budowała swo­ją potęgę nie tylko w branży kli­matyza­cyjnej ale również w prze­myśle chemicznym, obron­nym czy elek­tron­icznym. Jeśli chodzi o pro­dukcję agre­gatów to na pewno jest to gracz, który zna­j­du­je się w ścisłej czołów­ce, pod wzglę­dem nieza­wod­noś­ci, a także jakoś­ci ofer­owanych pro­duk­tów. Niem­niej jed­nak każde urządze­nie, które pracu­je w trud­nych warunk­ach potrze­bu­je sys­tem­aty­cznych przeglądów oraz drob­nych napraw.

Ekspertyza oraz wnioski po przeprowadzeniu przeglądu zerowego Chiller Daikin EWAD560D:

 1. Serwis i naprawa chiller Daikin EWAD560DPra­ca wyt­wor­ni­cy wody lodowej została wstrzy­mana poprzez sterown­ik na wskutek powiela­ją­cych się błędów
 2. Jeden z bez­pieczników wenty­la­to­ra (ter­mik) odłąc­zony
 3. Prz­er­wane także połącze­nie pompy obiegowej
 4. Brak chłodzi­wa w sekcji A1
 5. Zanieczyszc­zone skraplacze urządzenia. Agre­gat wody lodowej Daikin najpraw­dopodob­niej nie był czyszc­zony od pier­wszego uru­chomienia

Czynności serwisowe urządzenia Agregat wody lodowej Daikin EWAD560D:

 1. Odin­stalowal­iśmy wenty­la­tor skraplacza w celu wymi­any moc­no zuży­tych łożysk. Zamon­towany powtórnie z nowy­mi łożyska­mi — ter­az dzi­ała płyn­nie i cicho, a pobór prą­du jest zgod­ny z zalece­ni­a­mi pro­du­cen­ta.
 2. Uru­chomil­iśmy ter­mik pompy obiegowej. Po doko­na­niu pomi­arów napięć prądów stwierdzil­iśmy, że pom­pa jest spraw­na. Jej pra­ca nie budzi zas­trzeżeń, łożys­ka również są w dobrym stanie, a także nie hała­su­je.
 3. Sprawdzil­iśmy szczel­ność pompy za pomocą manometru. Ciśnie­nie w normie co pozwala na utrzy­manie odpowied­niego przepły­wu wody.
 4. Wyczyś­cil­iśmy oraz umyliśmy dokład­nie skraplacze, a także sprężarkę i kon­strukcję chiller Daikin.
 5. Przy uży­ciu czu­jni­ka fre­onu zlokali­zowal­iśmy nieszczel­ność układu. Nieste­ty skraplacz nada­je się do remon­tu.
 6. Pomi­mo tej uster­ki zostal­iśmy poproszeni o uzu­pełnie­nie czyn­ni­ka chłodzącego i uru­chomie­nie urządzenia.

Należy pamię­tać, że fre­on nie może się ulat­ni­ać do atmos­fery, jest to reg­u­lowane prawnie i takie zanied­ba­nia mogą pocią­gać za sobą kon­sek­wenc­je w postaci kar finan­sowych.

Ponadto oprócz negatywnego wpływu na środowisko, brak środka chłodniczego powoduje m.in:Serwis chiller Daikin EWAD560D

 • Niedostate­czne smarowanie Sprężarek co może przy­czynić się do zatar­cia sil­ników, oraz kosz­townego remon­tu.
 • Nieeko­nom­iczną pra­ca chillera ze wzglę­du na dłuższy czas potrzeb­ny do uzyska­nia zadanej tem­per­atu­ry. Więcej wyro­bionych roboc­zo-godzin urządzenia, co może przy­czynić się do żywot­noś­ci agre­gatu wody lodowej.
 • Ulat­ni­a­ją­cy się gaz (fre­on) prowadzi do wydostawa­nia się również ole­ju który przemieszcza się po insta­lacji fre­onowej.
 • Prze­ciek z cza­sem sta­je się coraz to więk­szy i prowadzi do dużych strat czyn­ni­ka chłod­niczego. Jeśli wyciek jest mniejszy wtedy ist­nieje możli­wość odnalezienia, oraz usunię­cia go. Fre­on w ostat­nich lat­ach stał się dość kosz­town­iejszy stąd radz­imy reg­u­larnie ser­wisować swo­je urządzenia.

ChillerTech Wiktor Aptacy serdecznie zaprasza wszystkich Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie naprawy i serwisu agregatów wody lodowej.

Ser­wis i Naprawa chiller Daikin EWAD560D