Serwis chiller mta CY051

Ser­wis pog­waran­cyjny chiller mta CY051

Fir­ma ChillerTech Wik­tor Apta­cy dostała zlece­nie doty­czące naprawy oraz kom­plek­sowego ser­wisu pog­waran­cyjnego agre­gatu wody lodowej włoskiej mar­ki mta. Tym razem chiller Ser­wis pog­waran­cyjny mta CY051 Cygnus Tech znalazł swo­je zas­tosowanie przy wspar­ciu chłodzenia wody zasi­la­jącej formy wtryskowe.

Ekspertyza po przeglądzie zerowym urządzenia chiller mta Serwis chiller mta CY051

 • Inter­fe­js po 15 min­u­tach pra­cy wyświ­et­la błąd przepły­wu oraz alarm prze­ciw za mroże­niowy
 • Po wstęp­nym rekone­san­sie stwierdzil­iśmy błędy przy pro­jek­towa­niu insta­lacji wody lodowej, wskutek czego dochodzi do ograniczenia swo­bod­nej cyrku­lacji medi­um i w rezulta­cie mamy do czynienia z przem­roże­niem oby­d­wu chillerów. Niewłaś­ci­wie zaplanowana architek­tu­ra powodu­je również efekt wza­jem­nego dław­ienia się dwóch pomp wody
 • Min­i­mal­na drożność wymi­en­ników ciepła spowodowana odłożonym osa­dem rdzy reduku­je znaczą­co wyda­jność w/w podze­społów.
 • W układzie wody lodowej nie zas­tosowano fil­trów
 • Insta­lac­ja wody lodowej pracu­je na wodzie zami­ast zas­tosowa­nia roz­cieńc­zonego glikolu z wodą

Naprawa oraz serwis pogwarancyjny agregatu wody lodowej mta CY051

 • Aby zapewnić dobre para­me­try wymi­any cieplnej skraplaczy wyczyś­cil­iśmy je przy uży­ciu spec­jal­nego środ­ka chemicznego.
 • Insta­lację wody lodowej przepłukaliśmy skon­cen­trowanym preparatem w celu usunię­cia odłożonej rdzy.
 • Po zas­tosowa­niu płuka­nia chemicznego przes­zliśmy do wyczyszczenia układu spec­jal­nym rozt­worem.
 • Za pomocą powi­etrza pod dużym ciśnie­niem, wyd­muchal­iśmy odłożony osad z wymi­en­ników chillerów oraz z wymi­en­ników odbiorników.
 • Zbadal­iśmy ilość czyn­ni­ka chłod­niczego (fre­onu) w insta­lac­jach oby­d­wu chillerów a także sko­ry­gowal­iśmy ustaw­ie­nie jed­nego z zaworów rozprężnych.
 • Skrupu­lat­nie przeanal­i­zowal­iśmy para­me­try ustaw­ień mod­ułów steru­ją­cych i kon­trol­nych a także wprowadzil­iśmy konieczne korek­ty.
 • Po kilku godz­i­nach napełnil­iśmy insta­lację czys­tą wodą.
Efektem prac naprawczych oraz serwisowych było to, że chillery zaczęły funkcjonować prawidłowo ale pomimo tego w dalszym ciągu nieodzowne jest:
 • Przepro­jek­towanie układu wody lodowej a także zastąpi­e­nie zasi­la­jącej insta­lację cieczy w tym przy­pad­ku wody, rozt­worem na bazie mieszaniny glikolu.
 • Zamon­towanie fil­trów w układzie wody lodowej.
 • Ze wzglę­du na duży ubytek chłodzi­wa w jed­nym z chillerów ist­nieje konieczność sprawdzenia her­me­ty­cznoś­ci insta­lacji w celu zlokali­zowa­nia ewen­tu­al­nej nieszczel­noś­ci.
 • Nieste­ty z powodu bard­zo moc­nego zanieczyszczenia oby­d­wu wymi­en­ników ciepła należy niezwłocznie dokon­ać ich wymi­any na nowe.
 • Rekomen­du­je­my sys­tem­aty­czny ser­wis zgod­ny z zalece­ni­a­mi pro­du­cen­ta w celu uniknię­cia, wyso­kich kosztów związanych z naprawą podze­społów urządzenia.

Serwis ChillerTech Wiktor Aptacy zaprasza Państwa do korzystania z usług naszej firmy, a także serwisów partnerskich w zakresie Serwisu Agregatów Wody Lodowej mta oraz chillerów Trane, Bitzer, Blue Box, Airwell, Green Box, Thermoclod, Daikin, ClimaVeneta, Carrier, Darpin, Hyfra, York, Clivet i wiele innych.

Ser­wis pog­waran­cyjny wyt­wor­ni­cy wody lodowej mta

Naprawa i ser­wis pog­waran­cyjny chillerów mta