Serwis chiller Trane CVGAM240

Ser­wis chiller Trane CVGAM240

Ser­wis ChillerTech Wik­tor Apta­cy otrzy­mał zlece­nie naprawy oraz kom­plet­nego ser­wisu agre­gatu amerykańskiej mar­ki Trane, mod­el CVGAM240, a także układu chłodzenia rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego.

Ekspertyza po dokonaniu przeglądu zerowego

Serwis agregatu wody lodowej Trane CVGAM240

 • Uszkod­zony jeden z falown­ików odpowiada­ją­cy za wyda­jność pra­cy wenty­la­to­ra skraplacza
 • Same skraplacze bard­zo zabrud­zone
 • Moc­no zużyte łożys­ka pompy wody — hałas pod­czas pra­cy
 • Niedobór rozt­woru glikolu w insta­lacji wody lodowej
 • Zanieczyszc­zony fil­tr zna­j­du­ją­cy się na insta­lacji wody lodowej
 • Test wartoś­ci ciśnienia fre­onu wskazu­je na brak chłodzi­wa- Fre­onu w układzie fre­onowym
 • Po zakończe­niu naprawy konieczny kom­plek­sowy ser­wis urządzenia Chiller Trane CVGAM240

Czynności naprawcze agregatu wody lodowej Trane CVGAM240 do których przystąpił ChillerTech Wiktor Aptacy polegały naSerwis chiller Trane CVGAM240

 • Odin­stalowa­niu niesprawnego falown­i­ka oraz czu­jni­ka ciśnienia, zastąpi­e­niu ich kom­pak­towym, mieszkowym pre­sostatem (reg­u­la­torem) ciśnienia oraz sty­cznikiem. Zadaniem w/w urządzeń jest rozpoczę­cie pra­cy wenty­la­to­ra skraplacza przy ciśnie­niu 14 Bar
 • Remon­cie pompy wody. W tym celu zde­mon­towal­iśmy pom­pę aby wymienić wyro­bione łożys­ka. Jak się okaza­ło to w zupełnoś­ci wystar­czyło aby pom­pa ponown­ie zaczęła pra­cow­ać cicho, a przede wszys­tkim wyda­jnie
 • Wyczyszcze­niu i umy­ciu całego urządzenia, a także najważniejszej rzeczy czyli skraplacza. Ze wzglę­du na wyko­rzys­tanie rozt­woru wody na bazie glikolu parown­ik jest czysty i nie wyma­gał czyszczenia
 • Sprawdze­nie, a także wyczyszcze­nie wszys­t­kich fil­trów zna­j­du­ją­cych się po stron­ie insta­lacji wody lodowej

Gdy zakończyliśmy naprawę podzespołów Chiller Trane CVGAM240 rozpoczęliśmy usługę pełnego serwisu w skład, którego wchodziło

 • Zbadanie zak­wasze­nie chłodzi­wa oraz poziomu wilgo­t­noś­ci
 • Kon­tro­la poziomu ole­ju w Sprężarkach
 • Wyko­nanie dokład­nych pomi­arów elek­trycznych wenty­la­torów, sprężarek oraz pompy wody
 • Po przeanal­i­zowa­niu kon­fig­u­racji ustaw­ień mod­ułu steru­jącego zde­cy­dowal­iśmy wprowadz­ić nieduże, ale konieczne korek­ty
 • Zasilil­iśmy insta­lację wody lodowej o braku­ją­cy glikol
 • Pod­dal­iśmy bada­niu sys­tem fil­trowa­nia cieczy chłodzącej
 • Usunęliśmy powi­etrze z insta­lacji
 • Dokon­al­iśmy tes­tu chillera, a także odbiorni­ka ciepła (rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego)

Rezultat prac naprawczych i serwisowych

Agre­gat wody lodowej Trane CVGAM240 po uru­chomie­niu dzi­ała praw­idłowo. W miarę szy­bko uzysku­je odpowied­nią tem­per­aturę. Pomi­mo tego, że wenty­la­tor skraplacza szy­bko się załącza nie odd­zi­ału­je to negaty­wnie na poprawność funkcjonowa­nia urządzenia.

ChillerTech Wiktor Aptacy współpracujący z SKiC Robert Aptacy serdecznie zaprasza wszystkich Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie naprawy i serwisu agregatów wody lodowej marki Trane