Serwis chiller Trane RTAD165

Ser­wis chiller Trane RTAD165

ChillerTech Wik­tor Apta­cy w ostat­nim cza­sie wykon­ała przegląd tech­niczny-ser­wis chiller Trane RTAD165.

Serwis chiller Trane RTAD165

Powód wezwania:

  1. Oby­d­wie sprężar­ki wyłącza­ją się na skutek wysok­iego ciśnienia
  2. Chiller nie dochodzi do żądanej tem­per­atu­ry
  3. Doty­chcza­sowe naprawy real­i­zowane przez inne firmy nie odniosły żądanych efek­tów

Ekspertyza ChillerTech Wiktor Aptacy dotycząca chiller Trane RTAD165

 1. Insta­lac­ja w zasadzie pus­ta (zniko­ma ilość glikolu). Wartość ciśnienia przed pom­pą obiegową tylko 0,4 Bar. Z niewiadomych przy­czyn czu­jnik przepły­wu Flow Switch nie wyłączył urządzenia
 2. Skraplacz urządzenia zanieczyszc­zony osad­zonym kamie­niem z powodu chłodzenia adi­a­baty­cznego.
 3. Prze­pus­towość powi­etrza tylko na  chłod­ni­cy to być może 60% — kwes­t­ia cza­su kiedy sprężar­ka odmówi posłuszeńst­wa
 4. Brak wyposaże­nia w odpowi­etrzni­ki na insta­lacji wody lodowej 
 5. Zawór równoważą­cy przepływ obję­toś­ciowy w insta­lacji wody lodowej maksy­mal­nie otwarty.

Czynności naprawcze chiller Trane RTAD165

 1. Pier­wszą czyn­noś­cią było zamon­towanie odpowi­etrzników na insta­lacji wody lodowej, a także wyrów­nanie czyn­ni­ka chłodzącego a w tym przy­pad­ku glikolu do wartoś­ci 1.5 Bar.
 2. Zablokowal­iśmy zawór równoważą­cy ze wzglę­du na straty cieplne i ener­gety­czne jakie gen­erował. Układ nie wyma­ga zas­tosowa­nia sys­te­mu bypass
 3. Schemat chłodzenia adi­a­baty­cznego został wyłąc­zony z uży­cia. Zde­cy­dowanie odradzil­iśmy klien­towi stosowa­nia tego typu rozwiąza­nia. Agre­gaty chłodzące są wyposażone w odpowied­nio dobrane wenty­la­to­ry i skraplacze, które gwaran­tu­ją poprawność dzi­ała­nia nawet w bard­zo wyso­kich tem­per­at­u­rach panu­ją­cych na zewnątrz. Pon­ad­to należy pamię­tać o osadza­niu się kamienia kotłowego, wytrą­canego z wody, dostar­czanej bezpośred­nio z sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę chillery chłod­zone powi­etrzem to wytrą­cony kamień z wody zna­j­du­je swo­je miejsce na lamelach skraplacza. Na skutek tego przepływ powi­etrza zosta­je moc­no ogranic­zony. Należy również pamię­tać, że odłożony kamień dzi­ała jak izo­la­tor co znacznie zmniejsza wymi­anę ciepła. Jeżeli wys­tępu­je konieczność dodatkowego chłodzenia skraplacza to dobrym rozwiązaniem jest wy-ser­wisowanie agre­gatu wody lodowej, bądź rozpoczę­cie prac z fir­mą chłod­niczą która na pewno pomoże.

Czynności wykonane przez Naszą Firmę

Serwis chiller Trane RTAD165

Po zakończe­niu naprawy agre­gatu wody lodowej Trane rozpoczęliśmy pro­ce­dury ser­wisowe:

 1. Dłu­gotr­wałe i dokładne umy­cie kon­strukcji, a także skraplacza agre­gatu wody lodowej
 2. Dokon­al­iśmy kon­troli mod­ułu sterowa­nia agre­gatu, a także przeprowadzil­iśmy kali­brację urządzenia
 3. Sprawdzil­iśmy zawory bez­pieczeńst­wa i newral­giczne miejs­ca układu pod kątem szczel­noś­ci. Wyko­rzys­tal­iśmy w tym celu, czu­jnik fre­onu oraz piankę.

Ze względu na szeroki zakres prac musieliśmy umówić druga wizytę serwisową, która będzie obejmować:

 1. Oczyszcze­nie skraplacza za pomocą spec­jal­nych środ­ków chemicznych nie powodu­ją­cych korozji
 2. Sprawdze­nie poprawnoś­ci zadanych w sterown­iku Trane
 3. Dokład­na anal­iza sprężarek (pracu­ją niepraw­idłowo, są głośne, pracu­ję nierównomiernie, a także nagrze­wa­ją się)
 4. Pomi­ary prądów sprężarek według tablicz­ki znamionowej, oraz sprawdze­nie ole­ju zna­j­du­jącego się wewnątrz

Zaprasza­my Państ­wa do korzys­ta­nia z usług firmy w zakre­sie ser­wisu i naprawy Trane