Serwis systemów HVAC

Ser­wis sys­temów HVAC- ChillerTech Wik­tor Apta­cy

HVAC- Heat­ing, Ven­ti­la­tion, Air Con­di­tion­ing w tłu­macze­niu na POLSKI – ogrze­wanie, wenty­lac­ja, oraz kli­matyza­c­ja.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy współpracu­ją­cy z SKiC Robert Apta­cy już od kilku lat dzi­ała w branży HVAC. Napraw­iamy, ser­wisu­je­my, a także mod­ern­izu­je­my wszelkiego typu maszyny i urządzenia wchodzące w skład tej grupy. W dzisiejszych cza­sach nie ma nieru­chomoś­ci, a także hal pro­duk­cyjnych, oraz mag­a­zynowych które nie posi­ada­ją sys­temów HVAC. Kli­matyza­c­ja ma zapewnić swo­bodę pra­cown­ikom, a także kom­fort. Wenty­lac­ja za to ma za zadanie utrzy­mać jakość i fil­trację powi­etrza w budynku, biurow­cu czy choć­by na hali mag­a­zynowej. Nasz pro­fesjon­al­ny Ser­wis obsługu­je teren całej Pol­s­ki.

Serwis systemów HVAC- Heating z Polskiego grzanie

Napraw­iamy i ser­wisu­je­my sys­te­my grzew­cze poprzez:

 • Ser­wis i mod­ern­iza­c­je węzłów ciepła tech­no­log­icznego
 • Budowa, oraz insta­lac­ja ciepła pod potrze­by cen­tral wenty­la­cyjnych, kur­tyn powi­etrza i indy­wid­u­al­nych nagrzewnic woda-powi­etrze
 • Spo­rady­cznie napraw­iamy i mod­ern­izu­je­my sys­te­my grzew­cze elek­tryczne.
 • Odzysk ciepła z maszyn, a także urządzeń z przekazaniem go do pod­grza­nia wody.
 • Budowa i rozbu­dowa sys­temów solarnych

Ventilation- wentylacja

Serwis HVAC ChillerTech Wiktor Aptacy

Napraw­iamy, ser­wisu­je­my i mod­ern­izu­je­my sys­te­my wenty­lacji mechan­icznej o dowol­nej wyda­jnoś­ci. Wenty­lac­ja naw­iew­na z odzyskiem ciepła czy też nie. Zapew­ni­amy odpowied­ni naw­iew świeżego i czys­tego powi­etrza.

 • Pro­jek­tu­je­my, oraz rozbu­dowu­je­my sys­te­my sterowa­nia wenty­lację
 • Ser­wisu­je­my cen­trale wenty­la­cyjne
 • Ofer­u­je­my przeglądy ser­wisowe cen­tral wenty­la­cyjnych i sys­temów współpracu­ją­cych takich jak insta­lac­je prze­ciw pożarowe, Sys­te­my chłodzenia i grza­nia, sys­te­my naw­ilża­nia powi­etrza.

Air Conditioning – klimatyzacja

Naszym flagowym pro­duk­tem jest Naprawa, mod­ern­iza­c­ja i pełen ser­wis Agre­gatów Wody Lodowej. Łat­wo się domyślić, że w tym aspekcie jesteśmy lid­erem na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji.

 • Budu­je­my sys­te­my wody lodowej, który­mi chłodz­imy powierzch­nie biurowe, skle­powe, prze­mysłowe itd…
 • Oprócz agre­gatów wody lodowej napraw­iamy, oraz ser­wisu­je­my stan­dar­d­ową kli­matyza­c­je jed­nak tylko o mocy powyżej 80 kW / małe jed­nos­t­ki nas nie intere­su­ją pozostaw­iamy je innym /
 • Sys­temów kli­matyza­cji opartej na pom­pach ciepła
 • Kli­matyza­c­ja pre­cyzyj­na
 • Chłodze­nie maszyn, urządzeń, oraz szaf sterown­iczych chłod­nym powi­etrzem

Nasz serwis HVAC – więcej usług

1. Chłod­nict­wo prze­mysłowe – budu­je­my, a także uruchami­amy wielko­gabary­towe chłod­nie do przetwórst­wa
2. Chłodz­imy dowolne maszyny, urządzenia i pro­cesy prze­mysłowe

3. Pro­jek­tu­je­my nie­s­tandar­d­owe sys­te­my chłodzenia dowol­nego medi­um
4. Napraw­iamy, a także ser­wisu­je­my osusza­cze powi­etrza i osusza­cze sprężonego powi­etrza

Nasz serwis gwarantuje Państwu pewność, iż wszelkie: przeglądy, serwis, oraz naprawy wykonane będą z najwyższą starannością. Nasz serwis HVAC dysponuje najlepszymi serwisantami, którzy poprzez liczne szkolenia duże doświadczenie doskonale znają się na swojej pracy i potrafią precyzyjnie określić i usunąć każdą usterkę.

W trosce o Naszych Klien­tów i zapewnie­nie bez awaryjnej pra­cy urządzeń chłod­niczych , ChillerTech Wik­tor Apta­cy ‑Ser­wis HVAC daje możli­wość zawar­cia okre­sowej umowy ser­wisowej, która zapew­nia:

 1. Stałą opiekę tech­niczną
 2. Szy­b­ki, a także nieza­wod­ny ser­wis,
 3. Możli­wie najszyb­szy czas napraw,

Ser­wis sys­temów HVAC — ChillerTech Wik­tor Apta­cy obe­j­mu­je swym dzi­ałaniem obszar całej POLSKI