Skup agregatów wody lodowej

ChillerTech Wiktor Aptacy — Skup agregatów wody lodowej

Nasza fir­ma prowadzi skup sprawnych, uszkod­zonych, a także wyłąc­zonych z pra­cy agre­gatów wody lodowej, chillerów, dry cool­ery, pompy obiegowe, stac­je przepom­powni, wymi­en­ni­ki itd. Jed­nym słowem skupu­je­my insta­lac­je wody lodowej.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy pełni usługę skupu, kom­plek­sowej regen­er­acji, sprzedaży, a także wyna­j­mu agre­gatów wody lodowej. Firmy z ogranic­zony fun­duszem nie mogą sobie poz­wolić na zakup nowego urządzenia, lecz posi­ada­ją dostęp do uży­wanych. Cena uży­wanych chillerów jest niższa o połowę. Nasza Fir­ma także sprzeda­je uży­wany agre­gat wody lodowej. Nasze urządzenia są w pełni sprawne i gotowe do pra­cy, a stary chiller odkupu­je od Firmy. Wtedy koszt chillera jest nieco niższy, a także mają Państ­wo następ­ne urządze­nie na parę lat które posi­a­da gwarancję. Nasz wyk­wal­i­fikowany Ser­wis ChillerTech Wik­tor Apta­cy przed sprzedażą każde urządze­nie ser­wisu­je i napraw­ia. Urządzenia od Naszej Firmy posi­ada­ją roczną gwarancję. Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, zdoby­ta wiedza, a także zdobyte cer­ty­fikaty czynią Nas lid­erem na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. ChillerTech Wik­tor Apta­cy także pracu­ję z Fir­mą która posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie, oraz jest jed­nym z lid­erów na rynku HVAC czyli SKiC Robert Apta­cy.

Każdy skupy­wany przez Naszą Fir­mę chiller, dry cool­er, pom­pa itd… są przez Nas indy­wid­u­al­nie wyce­ni­ane. Wstęp­na ofer­ta cenowa dla klien­ta sporząd­zona zosta­je na pod­staw­ie zdjęć oraz opisu sprzeda­jącego.skup agregatów wody lodowej

W momen­cie zain­tere­sowa­nia pro­duk­tem, a także dal­szego porozu­mienia ze sprzeda­ją­cym oso­biś­cie oglą­damy urządze­nie  Po oględz­i­nach, uru­chomie­niu urządzenia pode­j­mu­je­my ostate­czną decyzję o zakupie i cenie za pro­dukt. Skup chillerów

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych sprzedażą chiller, dry cool­er, pomp itd. Zaprasza­my do wysła­nia zdjęć poglą­dowych + zdjęć tabliczek znamionowych, krót­ki opis, wraz z oczeki­waną ceną za ofer­owany sprzęt

Zaprasza­my do kon­tak­tu z Nami

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.