Chillery przemysłowe

Chillery prze­mysłowe inaczej agre­gaty wody lodowej o dużej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. ChillerTech Wik­tor Apta­cy napraw­ia i ser­wisu­je agre­gaty wody lodowej o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Napraw­iamy i mod­ern­izu­je­my chillery dowol­nego pro­du­cen­ta Car­ri­er, Trane York itd… w tym również wyt­wor­nice wody lodowej stosowane na skale prze­mysłową. Naprawa chillerów prze­mysłowych Przed przys­tąpi­e­niem do naprawy chillera zawsze wykonu­je­my przegląd zerowy. W skład tej usłu­gi wchodzi peł­na kon­tro­la urządzenia pod kon­tem mechan­icznym, dokonu­je­my pomi­ary elek­tryczne sprężarek, wenty­la­torów, pomp. Oraz innych podze­społów…

Read More

Chiller używany

Chiller uży­wany Sprzedaż uży­wanych agre­gatów wody lodowej na zamówie­nie pod indy­wid­u­alne zamówie­nie klien­ta. Nasza wiedza zdobyte doświad­cze­nie oraz rozbu­dowany park maszynowy poza­wala nam zaofer­ować Państ­wu wyt­wor­nice wody lodowej pod określone potrze­by. Jesteśmy w stanie w sto­sunkowo krótkim cza­sie dostar­czyć pod zamówie­nie konkretne urządze­nie. Są to urządzenia uży­wane po gen­er­al­nym remon­cie z gwarancją rozru­chową oczy­wiś­cie pod warunk­iem insta­lacji urządzenia przez Nasz SERWIS /nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za uster­ki pow­stałe w wyniku niewłaś­ci­wie zain­stalowanego sprzę­tu oraz z błędów…

Read More