Chillery przemysłowe

Chillery prze­mysłowe inaczej agre­gaty wody lodowej o dużej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. ChillerTech Wik­tor Apta­cy napraw­ia i ser­wisu­je agre­gaty wody lodowej o

Czytaj dalej

Naprawa Serwis Chiller Oil HBO 750 PSBM

Naprawa Ser­wis Chiller Oil HBO 750 PSBM Agre­gaty chłod­nicze Chiller Oil HBO 750 PSBM zna­j­du­ją sze­rok­ie zas­tosowanie, zwłaszcza w branży

Czytaj dalej

Chiller używany

Chiller uży­wany Sprzedaż uży­wanych agre­gatów wody lodowej na zamówie­nie pod indy­wid­u­alne zamówie­nie klien­ta. Nasza wiedza zdobyte doświad­cze­nie oraz rozbu­dowany park

Czytaj dalej