Serwis chiller oil HABOR HBO

Chiller OIL — Ser­wis chiller oil HABOR HBO-V900PTSBM6 Nasz Ser­wis został popros­zony o naprawę chłodziar­ki ole­ju do maszyny CNC, a konkret­nie Frezar­ki MAKINO. Frezar­ka od jakiegoś cza­su nie reg­u­larnie zgłasza­ła prob­lem z przepły­wem ole­ju, a od dnia zgłoszenia zgłosiła błąd RA- prob­lem z zasi­laniem. Nieste­ty przed Naszym przy­jaz­dem Pra­cown­ik Tech­niczny firmy próbował samodziel­nie napraw­ić urządze­nie z marnym skutkiem — nad­mi­ar uszkodz­ił kole­jne podze­społy na pły­cie steru­jącej. Eksper­tyza  chiller oil HABOR HBO-V900PTSBM6 ChillerTech Wik­tor Apta­cy Urządze­nie…

Read More

Chiller Oil

ChillerTech Wik­tor Apta­cy ofer­u­je ser­wis chiller oil o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej, a także wszys­t­kich pro­du­cen­tów. Wykonu­je­my przeglądy ser­wisowe wraz ze wpisem do CRO, remon­tu­je­my i mod­ern­izu­je­my stare, oraz wypra­cow­ane  schładza­cze ole­ju. Doposażmy układy chłodzenia maszyn i urządzeń w niezbędne ele­men­ty wymusza­jące jak pompy oraz ele­men­ty zabez­piecza­jące jak pre­sostaty, czu­jni­ki przepły­wu czy ele­men­ty kon­troli poprawnej pra­cy układu. Przegląd ser­wisowy Gwaran­tu­je­my solid­ny i wnikli­wy przegląd chłodziarek ole­ju w skład tej usłu­gi wchodzi: Kon­tro­la wiz­ual­na urządzeń w poszuki­wa­niu…

Read More