Chiller Serwis Naprawa

Chiller Ser­wis Naprawa ChillerTech Wik­tor Apta­cy Auto­ry­zowany ser­wis kli­matyza­cji i chłod­nict­wa. Świad­czy usłu­gi w zakre­sie napraw, ser­wisu jak również mod­ern­iza­cji

Czytaj dalej

Naprawa Serwis Chiller Oil HBO 750 PSBM

Naprawa Ser­wis Chiller Oil HBO 750 PSBM Agre­gaty chłod­nicze Chiller Oil HBO 750 PSBM zna­j­du­ją sze­rok­ie zas­tosowanie, zwłaszcza w branży

Czytaj dalej

Serwis agregatów wody lodowej

Ser­wis agre­gatów wody lodowej ChillerTech Wik­tor Apta­cy pełni usługę ser­wisu, naprawy, a także mod­ern­iza­cji chillerów dowol­nego pro­du­cen­ta i o dowol­nej mocy

Czytaj dalej