Serwis chiller CLIVET WSAT614

Naprawa Ser­wis chiller CLIVET WSAT614 | ChillerTech Wik­tor Apta­cy Kole­jnym agre­gatem wody lodowej który został do Nas dostar­c­zony w celu naprawy i pełnego ser­wisu jest wyt­wot­ni­ca wody lodowej mar­ki CLIVET WSAT614 o mocy 160 kW. W urządze­niu braku­je czyn­ni­ka i wyma­ga grun­townego ser­wisu przed wpię­ciem go do nowej insta­lacji chłodzenia. Eksper­tyza CLIVET WSAT614 W rzeczy­wis­toś­ci w urządze­niu braku­je czyn­ni­ka nawet 20%, urządze­nie brudne i nie posi­a­da kilku ele­men­tów. Flow swich urwany kable zwarte, brak cewek…

Read More

Serwis chiller EMICON RAE

Naprawa Ser­wis chiller EMICON RAE 27C2 — ChillerTech Wik­tor Apta­cy Nasz Ser­wis został wezwany do uszkod­zonej wyt­wor­ni­cy wody lodowej EMICON RAE 27C2 — powód wezwa­nia: chiller nie chłodzi brak gazu. Eksper­tyza — Przegląd zerowy chiller EMICON RAE 27C2 Wyt­wor­ni­ca wody lodowej pra­cow­ała w bard­zo trud­nych warunk­ach brud, kurz i wyso­ka tem­per­atu­ra. Bard­zo brudne skraplacze zatkały przepływ powi­etrza, co róż turbiny wenty­la­torów zry­wały pas­ki, łożys­ka bezwzględ­nie do wymi­any. Na wskutek brudu nie dość że doszło do…

Read More

Serwis chiller AERMEC AN 100

Ser­wis chiller AERMEC AN 100 C — ChillerTech Wik­tor Apta­cy Nasze ser­wis Napraw­ia i ser­wisu­je chillery AERMEC o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej i w dowol­nym mod­elu. Zostal­iśmy wezwani do chillera AERMEC AN 100 C — powód wezwa­nia wyt­wor­ni­ca wody lodowej nie chłodzi Eksper­tyza — wynik przegląd zerowy chiller AERMEC AN 100 C Chiller bard­zo brud­ny  Uszkod­zony wenty­la­tor skraplacza Bard­zo brud­ny wymi­en­nik pły­towy Poprzed­ni ser­wis zwarł Flow Swich — całe szczęś­cie że nie doszło do zam­roże­nia wymi­en­ni­ka…

Read More

Serwis chiller CLIMAVENETA

Naprawa i ser­wis chiller CLIMAVENETA NECS‑C/B 0252 ChillerTech Wik­tor Apta­cy Nasz ser­wis został popros­zony o przegląd zerowy, naprawę i pełen ser­wis agre­gatu wody lodowej CLIMAVENETA NECS-CB 0252. W wyniku przeprowad­zonego przeglą­du zerowego Nasz ser­wis stwierdz­ił brak czyn­ni­ka chłod­niczego w układzie fre­onowym. Wyt­wor­ni­ca wody lodowej bard­zo brud­na od dłuższego cza­su nie ser­wisowana. Z przykroś­cią stwierdza­my, że chillery Cli­mavene­ty mają bard­zo słabe orurowanie insta­lacji fre­onowej. To już nie pier­wszy chiller tego pro­du­cen­ta gdzie na wskutek reg­u­larnego ser­wisu…

Read More

Chiller Serwis Naprawa

Chiller Ser­wis Naprawa ChillerTech Wik­tor Apta­cy Auto­ry­zowany ser­wis kli­matyza­cji i chłod­nict­wa. Świad­czy usłu­gi w zakre­sie napraw, ser­wisu jak również mod­ern­iza­cji agre­gatów wody lodowej. Napraw­iamy, mod­ern­izu­je­my, sprzeda­je­my i instalu­je­my agre­gaty wody lodowej o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Budu­je­my i uruchami­amy insta­lac­je wody lodowej do chłodzenia maszyn, urządzeń i kli­matyza­cji. Chiller ser­wis – zakres ofer­owanych usług ChillerTech Wik­tor Apta­cy wykonu­je okre­sowe przeglądy tech­niczne prze­mysłowych agre­gatów wody lodowej Chiller, agre­gatów chłod­niczych, chłod­nic wod­nych drycool­er, wież chłod­niczych. Naprawy doraźne wyt­wor­nic…

Read More

Naprawa Serwis Chiller Oil HBO 750 PSBM

Naprawa Ser­wis Chiller Oil HBO 750 PSBM Agre­gaty chłod­nicze Chiller Oil HBO 750 PSBM zna­j­du­ją sze­rok­ie zas­tosowanie, zwłaszcza w branży CNC, gdzie dzię­ki swo­jej wyda­jnoś­ci zapew­ni­a­ją opty­malne chłodze­nie dla skrawarek, obra­bi­arek czy tokarek CNC. Nasz ser­wis pode­j­mu­je się zarówno ser­wisowa­nia, jak i napraw tych urządzeń. W ostat­nim cza­sie wraz z Fir­mą SKiC Robert Apta­cy z którą współpracu­je­my zostal­iśmy poprosze­nie o naprawę i ser­wis chiller Oil. Ser­wis Chiller oil HBO 750 PSBM – uszkod­zona elek­tron­i­ka steru­ją­ca…

Read More

Serwis agregatów wody lodowej

Ser­wis agre­gatów wody lodowej ChillerTech Wik­tor Apta­cy pełni usługę ser­wisu, naprawy, a także mod­ern­iza­cji chillerów dowol­nego pro­du­cen­ta i o dowol­nej mocy chłod­niczej. Napraw­iamy i ser­wisu­je­my wyt­wor­nice wody lodowej stosowane w prze­myśle, niewielkie chillery do chłodzenia piwa, soków, mle­ka, wody w akwari­ach i innych. Ser­wisu­je­my chillery do kli­matyza­cji współpracu­jące z fan­cooil czy chłod­ni­ca­mi powi­etrza. Nasz Ser­wis zna­j­du­ję się w Warsza­w­ie lecz Nasz wyk­wal­i­fikowany ser­wis obsługu­je teren całej Pol­s­ki . Do naszego ser­wisu trafi­a­ją chillery: Kupi­one urządzenia szykowane…

Read More