Chiller Serwis Naprawa

Chiller Ser­wis Naprawa ChillerTech Wik­tor Apta­cy Auto­ry­zowany ser­wis kli­matyza­cji i chłod­nict­wa. Świad­czy usłu­gi w zakre­sie napraw, ser­wisu jak również mod­ern­iza­cji agre­gatów wody lodowej. Napraw­iamy, mod­ern­izu­je­my, sprzeda­je­my i instalu­je­my agre­gaty wody lodowej o dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Budu­je­my i uruchami­amy insta­lac­je wody lodowej do chłodzenia maszyn, urządzeń i kli­matyza­cji. Chiller ser­wis – zakres ofer­owanych usług ChillerTech Wik­tor Apta­cy wykonu­je okre­sowe przeglądy tech­niczne prze­mysłowych agre­gatów wody lodowej Chiller, agre­gatów chłod­niczych, chłod­nic wod­nych drycool­er, wież chłod­niczych. Naprawy doraźne wyt­wor­nic…

Read More

Serwis agregatów wody lodowej

Ser­wis agre­gatów wody lodowej ChillerTech Wik­tor Apta­cy pełni usługę ser­wisu, naprawy, a także mod­ern­iza­cji chillerów dowol­nego pro­du­cen­ta i o dowol­nej mocy chłod­niczej. Napraw­iamy i ser­wisu­je­my wyt­wor­nice wody lodowej stosowane w prze­myśle, niewielkie chillery do chłodzenia piwa, soków, mle­ka, wody w akwari­ach i innych. Ser­wisu­je­my chillery do kli­matyza­cji współpracu­jące z fan­cooil czy chłod­ni­ca­mi powi­etrza. Nasz Ser­wis zna­j­du­ję się w Warsza­w­ie lecz Nasz wyk­wal­i­fikowany ser­wis obsługu­je teren całej Pol­s­ki . Do naszego ser­wisu trafi­a­ją chillery: Kupi­one urządzenia szykowane…

Read More