Ogólne warunki gwarancji

Podobne artykuły

 • Brak podobnych artykułów.
Ogólne warunki gwarancji
5/5 - (14 votes)

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja dotycząca sprzedaży przez Naszą Firmę czyli Firmę ChillerTech z siedzibą kraj- Polska, woj. Mazowieckie, ul. Rzeczna 6, kod PL 03-794 Warszawa, urządzeń, bądź maszyn chłodniczych i klimatyzacyjnych. Każdy “produkt” sprzedany przez Naszą Firmę objęty jest gwarancją w przypadku jego montażu oraz uruchomienia przez Naszą Firmę.

Warunki gwarancji

 • Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym Sprzedawca(Gwarant) udziela Nabywcy gwarancji.
 • Na zakupiony przez Nabywcę towar, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji, liczonej od momentu jego nabycia.

Wymaganymi warunkami do uzyskania gwarancji są:

 • Zlecenie przez Kupującego odpłatnego rozruchu nabytego urządzenia, jednej z firm serwisowych Sprzedawcy ( SKiC Robert AptacySerwis agregatów wody lodowej, bądź ChillerTechSprzedaż agregatów wody lodowej) oraz regularne serwisowanie przez nią zakupionego sprzętu, przynajmniej co 6 miesięcy od wykonania ostatniej usługi serwisowej.
 • Sprzedawca może wydłużyć okres objęty gwarancją nawet do trzech lat, pod warunkiem wykonywania przez Kupującego regularnych, odpłatnych prac serwisowych oraz spełnienia warunków gwarancji.
 • Gwarancja dotyczy wyłącznie wykrytych wad w działaniu sprzętu przez Gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawnego działania urządzenia wynikającego z:

 • Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
 • Usterek powstałych na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad eksploatacji i innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
 • Nie wykonania usług serwisowych przez Nasz Autoryzowany Serwis ChillerTech- Sprzedaż agregatów wody lodowej, Firmę SKiC Robert Aptacy- Serwis agregatów wody lodowej, bądź Firmę ChillerSerwis- Serwis i naprawa chiller co okres 6 miesięcy od ostatniej odpłatnej wizyty serwisowej,
 • Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi, takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej, uderzenie pioruna, ataków wandalizmu itp.
 • Uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych,
 • Ingerencja osób trzecich w pracę urządzenia sprzedanego Nabywcy.

Nabywca traci prawo do gwarancji również w przypadku gdy:

 • Nabywca nie ureguluje płatności za sprzęt, bądź usługę serwisową we wcześniej wyznaczonym terminie podanym w ofercie,
 • Ulegną zerwaniu plomby gwarancyjne naklejone na urządzenie Gwaranta. Jej zerwanie lub jej brak jest równoznaczne z natychmiastową utratą gwarancji,
 • Nastąpi ingerencja w urządzenie przez osoby lub firmy nieuprawnione, która spowoduje zmianę jego właściwości konstrukcyjnych, bądź parametrów pracy.
 • Wszelkie zauważone przez nabywcę nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, powinny być natychmiast zgłaszane jednej z firm serwisowych Sprzedającego w formie pisemnej z podaniem: numeru oraz daty wystawienia faktury, typu, a także numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenie ponadto powinno zawierać krótki opis przyczyny reklamacji. Gwarant zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację z uwzględnieniem wiążących terminów. Za dostarczone podzespoły i usługę wymiany/naprawy, wystawiona będzie faktura VAT. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający wystawi jej korektę.
 • W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad w sposób, który uzna za wystarczający lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad tego samego gatunku i parametrów technicznych jeśli jest to konieczne.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty Nabywcy, które wynikły na skutek awarii bądź niepoprawnego działania urządzenia, jak również strat finansowych wynikających z utraconych korzyści na skutek awarii lub niesprawności maszyny/urządzenia.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzętu, jest wyłączona na mocy niniejszych warunków

Odział ChillerTechSprzedaż agregatów wody lodowej

Tel: +48 536 260 806
E-mail: info@chillertech.pl

Dział Serwisu:

SKiC Robert Aptacy
Tel: +48 501 179 381 
E-mail: info@skic.com.pl

Instalacja wody lodowejsystemy chłodzenia:

Instalacja wody lodowej
Tel: 530 805 705
E-mail: info@instalacjawodylodowej.pl

Ogólne warunki gwarancji