Ogólne warunki gwarancji

Podobne artykuły

  • Brak podobnych artykułów.
Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja dotycząca sprzedaży przez Naszą Firmę urządzeń, bądź maszyn chłodniczych, a także klimatyzacyjnych. Każdy “produkt” sprzedany przez Naszą Firmę objęty jest gwarancją.

-Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym Sprzedawca(Gwarant) udziela Nabywcy gwarancji.
-Na zakupiony przez Nabywcę towar, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji, liczonej od momentu jego nabycia.

-Wymaganymi warunkami do uzyskania gwarancji są:

Warunki gwarancji

-Zlecenie przez Kupującego odpłatnego rozruchu nabytego urządzenia, jednej z firm serwisowych Sprzedawcy oraz regularne serwisowanie przez nią zakupionego sprzętu, przynajmniej co sześć miesięcy.
-Sprzedawca może wydłużyć okres objęty gwarancją nawet do trzech lat, pod warunkiem wykonywania prze niego regularnych, odpłatnych prac serwisowych.
-Gwarancja dotyczy wyłącznie wykrytych wad w działaniu sprzętu.

-Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawnego działania urządzenia wynikającego z:

-Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
-Usterek powstałych na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad eksploatacji i innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
-Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi, takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej, uderzenie pioruna, itp.
-Uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych.

-Nabywca traci prawo do gwarancji również w przypadku gdy:

-Nabywca nie ureguluje płatności za sprzęt we wcześniej wyznaczonym terminie,
-Ulegną zerwaniu plomby zabezpieczające,
-Nastąpi ingerencja w urządzenie przez osoby lub firmy nieuprawnione, która spowoduje zmianę jego właściwości konstrukcyjnych bądź parametrów pracy.
-Wszelkie zauważone przez nabywcę nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, powinny być natychmiast zgłaszane jednej z firm serwisowych Sprzedającego w formie pisemnej z podaniem: numeru oraz daty wystawienia faktury, typu a także numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenie ponadto powinno zawierać krótki opis przyczyny reklamacji. Gwarant zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację z uwzględnieniem wiążących terminów.
-Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, jeden z autoryzowanych serwisów Sprzedającego zobowiązuje się bezzwłocznie przystąpić do prac naprawczych.
-Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty Nabywcy, które wynikły na skutek awarii bądź niepoprawnego działania urządzenia.
-Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzętu, jest wyłączona na mocy niniejszych warunków.

Ogólne warunki gwarancji

Komentarze

Możliwość dodawania komentarzy jest niedostępna. :/