Instalacja wody lodowej

Insta­lac­ja wody lodowej węże ksz­tałt­ki przyłącza zapew­ni­a­jące właś­ci­we i bez awaryjne funkcjonowanie chillera. ChillerTech Wik­tor Apta­cy – pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i mod­ern­izu­je­my insta­lac­je wody lodowej inaczej sys­te­my chłodzenia maszyn i urządzeń. Budu­je­my dowolne sys­te­my chłodzenia. Począwszy od tych których wyda­jność chłod­nicza rozpoczy­na się od 2 kW aż po sys­te­my do 1500 kW puki co:

W małych i niewiel­kich układach chłodzenia maszyn niejed­nokrot­nie z sys­temów szty­wnych i twardych rur musimy podać schłod­zone medi­um do maszyny, form itd… poprzez elasty­czne węże. W tym celu zazwyczaj wyko­rzys­tu­je­my różnego rodza­ju prze­jś­ciów­ki jed­nak zawsze staramy się dobrać te najbardziej odporne na koroz­je czyli mosiądz, nierdzewka, plas­tik. Pro­du­cen­ci zazwyczaj wykonu­ją je w wymi­arach calowych więc bard­zo rzad­ko zdarza się że coś nie pasu­je i należy dokony­wać prz­erób­ki. Same połączenia uszczel­ni­amy za pomocą wzmoc­nionych opasek, kle­ju i bard­zo częs­to wzmac­ni­aną nicią z dodatkiem silikonu.

instalacja wody lodowej

Długość węży, mocowanie połączenia — instalacja wody lodowej

Nie jest waż­na odległość od punk­tu wpię­cia się w insta­lac­je wody lodowej do urządzenia. Należy jed­nak pamię­tać o kilku ważnych rzeczach. Zawsze rozpoczy­namy i kończymy elasty­czną intes­tac­je zawora­mi odci­na­ją­cy­mi. Wąż może się przetrzeć, pęknąć lub moż­na go w sposób mechan­iczny uszkodz­ić, a wtedy musimy mieć możli­wość jak najszyb­szego zata­mowa­nia wycieku.

  1. Połącze­nie insta­lac­ja wody lodowej wąż na odcinku do 30 cm musi zostać wzmoc­niona – mieliśmy przy­pad­ki wyr­wa­nia – zaworów, prze­jś­ciówek a nawet zaworów.
  2. Możli­wie najlepiej zabez­piecza­my sam wąż okłada­jąc go w kory­tach, mocu­jąc na dra­binkach elek­trycznych, chowa­jąc pod maskown­ice.
  3. Nie zag­i­namy węży – mate­ri­ał z cza­sem się zamknie lub pęknie w miejs­cu zag­ię­cia.
  4. Nigdy nie mon­tu­je­my fil­trów, zaworów odpowi­etrza­ją­cych na elasty­cznych wężach.
  5. Nie sto­su­je­my węży ogrodowych:

Filtry odpowietrzniki czujniki przepływu czy ciśnienia

Z doświad­czenia wszys­tkie te ele­men­ty ukry­wamy w samym chillerze lub bezpośred­nio przy maszynie. Jeden fil­tr w insta­lacji wody lodowej wystar­czy nato­mi­ast czu­jnik ciśnienia lub przepły­wu warto, zas­tosować bezpośred­nio w jego otocze­niu oczy­wiś­cie instalu­je­my je w odpowied­nim kierunku i odpowied­niej rurce. Uwa­ga powin­no się instalować czu­jni­ki tem­per­atu­ry na rurkach plas­tikowych i gumowych te tworzy­wa kiep­sko prze­wodzą ciepło.

Izolacja termiczna instalacji wody lodowej

Nasz ser­wis zawsze izolu­je insta­lac­je wody lodowej zwłaszcza tam, gdzie para­metr jest nis­ki. Bez izo­lacji rury, węże, ksz­tałt­ki itd… się roszą. W kon­sek­wencji pod nimi zale­ga­ją kałuże wody, a wtedy trud­no stwierdz­ić czy jest to wyciek z nieszczel­nej insta­lacji wody lodowej czy jest to po pros­tu kałuża skro­plin.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy pro­jek­tu­je, budu­je i uruchamia wszys­tkie insta­lac­je w sposób prze­myślany. Nasze doświad­cze­nie i zdoby­ta wiedza pozwala­ją nam unikać błędy i gwaran­tu­ją długą i beza­waryjną pracę sys­te­mu. Zaprasza­my do korzys­ta­nia z naszych usług ChillerTech Wik­tor Apta­cy

Instalacja wody lodowej ChillerTech Wiktor Aptacy