Woda lodowa

Woda lodowa to określe­nie medi­um w postaci cieczy stosowanego w prze­myśle do chłodzenia pro­cesów chemicznych częs­to chłodzenia maszyn czy urządzeń, a także w kli­matyza­cji. Nie bard­zo wiemy skąd poję­cie lodowa. Bard­zo rzad­ko żądana tem­per­atu­ra w układach chłodzenia maszyn i urządzeń jest niższa od + 2 stop­nie Cel­sjusza. Zazwyczaj waha się w przedziale + 5 — + 12 stop­ni. Co innego w proce­sach chemicznych i w lodowiskach gdzie rzeczy­wiś­cie schodz­imy z tem­per­aturą około – 24 stop­nie Cel­sjusza. 

Zapewnie­nie odpowied­niej tem­per­atu­ry wody lodowej, oraz zapewnie­nie wystar­cza­jącego zapa­su energii chłod­niczej to wynik dobrze dobranych urządzeń. Odpowied­nia insta­lac­ja rozprowadzenia chło­du z uwzględ­nie­niem dobranych i wystar­cza­ją­cych przepły­wów.

woda lodowa | ChillerTech Wiktor Aptacy

ChillerTech Wiktor Aptacy — woda lodowa

Nasza Fir­ma dzi­ała w branży chłod­nict­wa i kli­matyza­cji od 2004 roku. Zdobyte w tym cza­sie doświad­cze­nie, wiedza wynika­ją­ca również z szeregu szkoleń i dużej iloś­ci zle­ceń. Oprócz naprawy czy ser­wisu agre­gatów wody lodowej pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i instalu­je­my małe, duże i prze­mysłowe sys­te­my chło­du tech­no­log­icznego.

Agregat wody lodowej

Mod­ern­izu­je­my i rozbu­dowu­je­my chillery, oraz sys­te­my wody lodowej pod indy­wid­u­alne potrze­by naszych klien­tów. Jesteśmy w stanie w bard­zo krótkim cza­sie dostar­czyć nowe czy też uży­wane agre­gaty wody lodowej dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej, a także dowol­nego pro­du­cen­ta. Ofer­u­je­my Chillery chłod­zone wodą czy powi­etrzem, agre­gaty chłodzące różne ciecze – wodę, olej, mleczko chłod­nicze, glikol, mleko, piwo itd… Daje­my możli­wość wymi­any chillera, który nie speł­nia Państ­wa oczeki­wań na Nasz więk­szy, mniejszy, do innego przez­naczenia. Wypoży­cza­my nasze chillery na czas remon­tu, chwilowe zapotrze­bowanie w chłód, pró­by prze­mysłowe, okre­sowy wyna­jem wyt­wor­nic wody lodowej na lodowiska. Zapew­ni­amy ser­wis i opiekę tech­niczną dla naszych klien­tów z terenu całej POLSKI.

Instalacja wody lodowej

Na życze­nie klien­ta by nie stracić gwarancji wszys­tkie nasze agre­gaty wody lodowej pod­pinamy do ist­niejącej insta­lacji wody lodowej, zapew­ni­a­jąc urządze­niu odpowied­ni przepływ, zabez­piecza­jąc urządze­nie np. flow switch – em. Bard­zo częs­to towarzyszą tej usłudze drob­ne prz­erób­ki, a cza­sa­mi nawet wymi­ana starej, nie wyda­jnej lub uszkod­zonej linii. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i mod­ern­izu­je­my insta­lac­je wody lodowej na odpowied­nio dobranych rurkach i ksz­tałtkach z tworzy­wa sztucznego PVC‑u. Insta­lac­ja ta zapew­nia odpowied­ni przepływ jest odpor­na na sko­ki tem­per­atur i nie koro­du­je, dzię­ki czemu jej żywot­ność to około 10 lat. Nasze sys­te­my są izolowane elasty­czną izo­lacją kauczukową najwyższej jakoś­ci, która ma za zadanie zapo­biec utra­cie tem­per­atu­ry wychodzącej z chillera, a także skro­pliną z rur przy niskim para­metrze nastawy.

Dry cooler

W POLSKIM kli­ma­cie mamy więk­szość roku chłod­ną, dzię­ki czemu może­my znacznie ograniczyć pracę chillera wraz z naczyniem w zbior­czym – mag­a­zynem chło­du. W skali roku mogą być to naprawdę znaczne kwoty. ChillerTech sprzeda­je i instalu­je dry cool­er  z gwarancją rozru­chową bądź przedłużonym okre­sem gwarancji w przy­pad­ku wykony­wa­nia ser­wisu przez Nasz SERWIS.

Woda  lodowa- instalacja wody lodowej | ChillerTech Wiktor Aptacy