Wymiennik płytowy Alfa Laval

Nasz ser­wis posi­a­da do sprzedaży wymi­en­ni­ki pły­towe Alfa Laval MG-MFG  o mocy około 300 kW

Nasze wymi­en­ni­ki zain­stalowane są na plat­formie wraz z pom­pą obiegową, fil­trem i ter­micznym zaworem odci­na­ją­cym.

Ist­nieje możli­wość sprzedażny samego wymi­en­ni­ka jak i całej plat­formyWymiennik płytowy Alfa Laval

Cena wymiennika Alfa Laval MG-MFG to 5000,00 zł netto

Cena plat­formy kom­plet to 10 000,00 zł net­to  — jesteśmy w stanie odbu­dować uszkod­zone rury z pvc‑u

Chęt­nie sprzedamy i zain­stalu­je­my kom­plet­ny podze­spół insta­lacji wody lodowej.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy — budu­je­my, mod­ern­izu­je­my i uruchami­amy sys­te­my i insta­lac­je chłodzenia maszyn i urządzeń. Chłodz­imy wszelkie maszyny i urządzenia a także dowolne pro­cesy chemiczne i prze­mysłowe.