Wynajem chillerów

Wynajem chillerów, dry coolerów i innych systemów chłodzenia maszyn i urządzeń.

ChillerTech Wik­tor Apta­cy ofer­u­ję wyna­jem chillerów także zwanych agre­gata­mi wody lodowej dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej do chłodzenia wody i innego medi­um, a także dowol­nej mar­ki dostęp­nej na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. W swej ofer­cie posi­adamy wiele agre­gatów wody lodowej jak i dry cool­er dowol­nego typu. ChillerTech Wik­tor Apta­cy współpracu­je się mniejszy­mi i więk­szy­mi importera­mi urządzeń chłod­niczych. Posi­adamy dostęp do nowych, a także uży­wanych, lecz w pełni sprawnych i wy-ser­wisowanych chillerów i dry cool­er. Współpracu­je­my także z Fir­mą SKiC Robert Apta­cy która posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie, a także jest jed­nym z lid­erów na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji.

Wyna­jem chiller w przy­pad­ku gdy:

  • twój chiller uległ awarii, a nie możesz sobie poz­wolić na przestój
  • chcesz przetestować chiller przed pod­ję­ciem decyzji o jego zakupie
  • potrze­bu­jesz kli­matyza­cji na hali pro­duk­cyjnej
  • chcesz doposażyć insta­lac­je w nowy chiller na sezon let­ni

ChillerTech Wik­tor Apta­cy pełni usługę skupu, kom­plek­sowej regen­er­acji, sprzedaży i wyna­j­mu agre­gatów wody lodowej. Nasze urządzenia są w pełni sprawne, poprzed­nio wy-ser­wisowane. Okres dostar­czenia agre­gatów chłod­niczych jest sto­sunkowo krót­ki, dlat­ego nie musisz się martwić o to, że Two­ja pro­dukc­ja stanie w miejs­cu. Zad­bamy o to, by chillery wody lodowej zostały uru­chomione w jak najkrót­szym cza­sie, a w przy­pad­ku chę­ci przedłuże­nia umowy na wyna­jem chillerów, będziesz mógł zro­bić to nawet w ostat­niej chwili.

Wynajem chillerów

W zestawie z urządzeniem oferujemy:

  • bezpłat­ny ser­wis w okre­sie wyna­j­mu urządzenia
  • całkowicie bezpłat­ny przegląd dodatkowego wyposaże­nia insta­lacji
  • brak dodatkowych kosztów inwest­y­cyjnych i eksploat­a­cyjnych
  • stałe kosz­ty wyna­j­mu, które łat­wo wkalku­lu­jesz w roczny budżet firmy
  • możli­wość wymi­any urządzenia na inne w przy­pad­ku zwięk­szenia wyma­ganej mocy chłod­niczej
  • możli­wość zakupu wypoży­c­zonego urządzenia w atrak­cyjnej cenie

Nasz Ser­wis posi­a­da stosowne i niezbędne uprawnienia, dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, a także ogrom­ną wiedzę w dziedzinie chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, zdoby­ta wiedza, oraz cer­ty­fikaty czynią Nas lid­erem.

Potrze­bu­jesz urządzenia które jest beza­waryjne i dzi­ała na najwyższych obro­tach?

Skon­tak­tuj się z fir­mą ChillerTech Wik­tor Apta­cy i miej pewność że wypoży­c­zone urządze­nie jest sprawne.

Zau­faj Naszej Fir­mie i skon­tak­tuj się z Nami już dziś | ChillerTech Wik­tor Apta­cy